Inleiding

Met behulp van de doelenboom in de vorige paragraaf geven wij richting aan onze (beleids)inspanningen. In dit hoofdstuk geven wij aan de hand van de drie W-vragen (WAT hebben wij bereikt, WAT hebben wij daarvoor gedaan en WAT heeft het gekost) inzicht in de resultaten die wij in 2016 hebben bereikt en de activiteiten die wij daarvoor samen met onze partners, waarvan de belangrijkste de Veiligheidsregio Limburg Noord en de politie zijn, hebben uitgevoerd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 10.582
realisatie
€ 10.242
afwijking
€ 340 3.2%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 116
realisatie
€ 97
afwijking
€ -18 -15.9%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven aan de openbare orde en veiligheid (in wijken en buurten)

Tactische doelen

  • Bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
  • Voorzien in crisisbeheersing en bestrijding van rampen
  • Voorzien in adequate brandweerzorg

Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid is de veiligheidsmonitor een belangrijke gegevensbron voor het te voeren beleid. Deze monitor, waar ook Venlo aan deelneemt en welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd, geeft inzicht in relevante ontwikkelingen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Helaas komt de informatie over 2016 eerst in mei/ juni 2017 beschikbaar, waardoor wij nu geen op dat cijfermateriaal gebaseerde resultaten kunnen presenteren.
Wij zullen ons derhalve beperken tot een schets van hetgeen wij in 2016 hebben gedaan.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (techno-preventief)

gemiddeld 50,02 % socio preventie maatregelen en 52,4 % techno-preventieve maatregelen (2014)

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Bron: Veiligheidsmonitor. Deze monitor wordt 1 maal per 2 jaar gehouden. De realisatie 2016 wordt in mei/juni 2017 verwacht.De indicator is een samengestelde indicator en geeft de gepercipieerde kans op slachtofferschap (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling). In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (socio-preventief)

Bron Veiligheidsmonitor. Wordt 1 maal per 2 jaar gemeten. De veiligheidsmonitor 2016 wordt in mei/juni 2017 gepresenteerd

Doelen & Prestaties

Algemeen
In maart 2016 is de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling VRLN vastgesteld. Daarmee is tevens een nieuw kostenverdeelsysteem vastgelegd.
Het eind 2015 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 en het begin 2016 vastgestelde beleidsplan Veiligheidsregio Limburg Noord 2016-2019 vormden de basis voor de activiteiten in het programma Openbare Orde en Veiligheid. Per tactisch doel treft u hieronder aan wat we gedaan hebben.
Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
De pilots Buurt Bestuurt in de Vossener en Venlo Zuid laten een positief beeld zien. Wij verwachten op grond van de evaluatie, welke begin 2017 wordt gepresenteerd, besluiten te kunnen nemen over het verder gebruiken van deze methodiek.
Verder hebben wij op het gebied van veiligheid aandacht geschonken aan en inzet gepleegd op de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde): woninginbraken, radicalisering, fietsendiefstal, cameratoezicht, project Helder (voorkomen drugsgebruik bij jongeren), asielzoekerscentrum, veiligheid politieke ambtsdragers en medewerkers gemeente Venlo en tot slot overlast jongeren (inzet straatcoaches).

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
De voorbereiding van onze organisatie op crises en rampen heeft onze continue aandacht. Wij doen dat door regelmatig te oefenen.
Op grond van de ervaring van de oefening Waterkracht (2015) is het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas geactualiseerd. Verder hebben wij ingezet op multidisciplinaire samenwerking in de voorbereiding op grootschalige evenementen (evenementen veiligheid).

Onze uitvoeringsorganisatie, de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), heeft in 2015 een regionaal risicoprofiel opgesteld en in 2016 vastgesteld. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Er zijn 4 groepen van crisistypen benoemd:

  • maatschappelijke continuïteit: uitval vitale infrastructuur, uitval spraak- en datacommunicatie;
  • maatschappelijke onrust: vluchtelingenstroom, terrorismedreiging, nucleaire incidenten;
  • dierziekten overdraagbaar op mens: ziektegolf, besmettingsgevaar vanuit het buitenland;
  • natuurbrandpreventie.

Eind 2016 is er door de inspectie Veiligheid en Justitie geconcludeerd dat de veiligheidsregio de aanbevelingen uit de eerdere inspectie (2013) heeft opgevolgd.

Het voorzien in adequate brandweerzorg

In het kader van brandpreventie door VRLN uitvoering gegeven aan ‘Brandveilig Leven’. Waar nodig is de gemeente hierbij betrokken. Het voorziet onder meer in voorlichting na brand, maar ook na ernstige incidenten.

Financiën

Programma 02: Openbare orde en Veiligheid

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

116

97

84%

-18

Lasten

10.582

10.242

97%

340

Saldo baten en lasten

-10.466

-10.144

97%

322

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat programma 02

-10.466

-10.144

97%

322