Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio”.

In de begroting 2016-2019 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2016 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op een zeer bewogen jaar 2016. Zelden of nooit stond 'Verkeer en Bereikbaarheid' zo hoog op de bestuurlijke agenda en in de belangstelling van zoveel stake- en shareholders en niet te vergeten de media. Enerzijds waren er successen te vieren, zoals de toezegging van staatssecretaris Dijksma dat het rijk mee gaat betalen aan de ondertunneling van Vierpaardjes. Anderzijds hebben we alle zeilen bij moeten zetten om de parkeercapaciteit in en rond de binnenstad op peil te houden. Dat er in 2016 sprake was van een discrepantie tussen de toegezegde en geleverde inspanningen is evident.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 6.984
realisatie
€ 7.326
afwijking
€ -342 -4.7%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 8.241
realisatie
€ 6.367
afwijking
€ -1.874 -22.7%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio

Tactische doelen

 • Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
 • Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

In 2016 hebben we vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio.

 1. We hebben conform begroting de uitvoering van GVVP  jaarschijf 2016 uitgevoerd. Dit heeft onder andere nieuwe fietsroutes opgeleverd en een plan voor Fietsen Langs de Maas. Daarnaast is er wederom een taakstellend budget beschikbaar gesteld voor wijk- en dorpszaken. Ook is ingezet op innovatie vanuit de C2C-filosofie. Samen met burgers, een opleidingsinstituut en uitvoerende partijen wordt gezocht de mogelijkheden om een C2C-rotonde te realiseren.
 2. Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsplan op regionaal en lokaal niveau is de netwerkorganisatie Trendportal opgericht. Samen met ruim 60 stakeholders is een eerste gedeelde visie ontwikkeld over de toekomst van mobiliteit in Noord-Limburg. Vervolgens is een aantal werkgroepen aan de slag gegaan om deze visie te vertalen in concrete acties.
 3. De verder geïntensiveerde (lobby) inspanningen om de multimodale ontsluiting te verbeteren heeft diverse successen opgeleverd. Zo is de MIRT-Verkenning opgestart om de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren en heeft ook ons eigen Koplopersproject Maas Venlo de status van MIRT-Verkenning gekregen. Daarnaast is er overeenstemming gekomen met het rijk over een bredemaatregelenpakket en financiële bijdrage voor de ondertunneling van Vierpaardjes.

Voor meer resultaten en een nadere toelichting op bovenstaande resultaten wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 9.1 'Bereikbare en verkeersveilige stad en regio'. Daarnaast is de Raad via een aantal Raadsinformatiebrieven regelmatig door ons geïnformeerd over de voortgang en resultaten.

Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

 1. We hebben om veiligheidsredenen twee parkeergarages (Arsenaal en Roermondsepoort) moeten sluiten, maar ook een nieuwe parkeergarage geopend (Maaswaard)
 2. Om de overlast voor de bezoekers van het centrum van Venlo zo beperkt mogelijk te houden, hebben we diverse maatregelen genomen die niet voorzien waren, zoals: inzet van gratis pendelbussen, de aanleg van tijdelijke maaiveldparkeerplaatsen, inzet van extra verkeersregelaars, het plaatsen van tijdelijke verwijsborden etc.
 3. We hebben de voorbereiding van de invoering van gastvrij parkeren in de stad afgerond. Een van de onderdelen hiervan vormt het afschaffen van het kentekenparkeren.

Voor meer resultaten en een nadere toelichting op bovenstaande resultaten wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 9.2 'Parkeervoorzieningen.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aantal verkeersslachtoffers

53,00

12,00

9,00

6,00

3,00

Betreft het aantal in het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) opgenomen ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden + doden) per jaar binnen gemeente Venlo. Bron: BRON. Gegevens van voorgaande jaar komen pas in het tweede/derde kwartaal beschikbaar. Streefwaarde: 0 (conform ROVL doelstelling “maak van de 0 een punt”, die ook door Venlo wordt omarmd). Er wordt in de raming er van uitgegaan dat het aantal ernstige verkeersslachtoffers niet in één jaar teruggebracht kan worden naar 0 (streefdatum 2020). In 2013 waren er 9 registraties. Geconstateerd wordt dat er in 2015 sprake was van een sterke stijging van het aantal ernstige verkeersslachtoffers (5 doden en 48 ziekenhuisgewonden). Een verklaring voor dit grote aantal is nog niet voorhanden. Gegevens voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. Bron: Stadspeiling. Voor 2014 zijn geen gegevens beschikbaar. In 2015 is voor het eerst sinds 2012 een oordeel gevraagd. In beide jaren bedroeg het rapportcijfer 7,2. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP en de huidige waardering (ruim voldoende), wordt als ambitie geformuleerd het vasthouden van het gemiddelde rapportcijfer van 7,2.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast bezoekers

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid (per auto en OV) en parkeren onder bezoekers van Venlo. Basis vormt het eenmalige p-onderzoek in 2015 (7,4). Voor 2014 en 2016 zijn geen cijfers beschikbaar. Er zal de komende jaren periodiek een vergelijkbaar p-onderzoek moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd om indicator te kunnen monitoren. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP vormt handhaving van huidige waardering de streefwaarde. Wel zal door de inzet van o.a. het dynamische verkeersmanagement- en informatiesysteem de doorstroming en klanttevredenheid naar verwachting op dat gebied toenemen. Gegevens voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Doelen & Prestaties

Evenals voorgaande jaren hebben we zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en euregionaal niveau samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities en opgaven te realiseren. Onze inspanningen bestonden onder andere uit:

 • Lokale samenwerking met onze burgers en ondernemers bij diverse lobbytrajecten (bijvoorbeeld Vierpaardjes) en om concrete GVVP-projecten voor te bereiden en uit te voeren.
 • Regionale samenwerking met andere regiogemeenten en een groot aantal stakeholders ten behoeve van de ontwikkeling van een regionaal (en lokaal) mobiliteitsplan (Trendsportal).
 • Regionale samenwerking met andere regiogemeenten, SMART LCV, euregio rijn-maas-noord en de provincies Limburg en Gelderland in kader van diverse lobbydossiers richting Den Haag, Brussel en Berlijn.
 • Deelname aan MIRT-onderzoeken en -verkenningen, waarbij we bij het Koplopersproject Maas Venlo zelfs de regie hebben genomen.
 • Het sluiten van twee en het openen van een parkeergarage en het nemen van maatregelen om de parkeercapaciteit op peil te houden.
 • Het optimaliseren van het bedrijfsproces en het plannen van een nieuwe parkeerkoers.

Financiën

Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

8.241

6.367

77%

-1.874

Lasten

6.984

7.326

105%

-342

Saldo baten en lasten

1.257

-959

-76%

-2.217

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

51

0%

51

Saldo verrekening met reserves

-51

0%

51

Totaal resultaat programma 09

1.206

-959

-80%

-2.165