Vaste activa

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa:

Bedragen x € 1.000

Boek-

Boek-

Ove-

Inves-

Des-

Af-

Boek-

waarde

waarde

rig

te-

inves-

schrij-

waarde

31-12-2015

1-1-2016

ring

tering

ving

31-12-2016

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

614

614

17

597

Activa in eigendom derden

24.195

2.080

1.022

25.253

Totaal

614

24.809

2.080

1.039

25.850

In verband met een wijziging van de voorschriften (BBV) per 1-1-2016 heeft er een stelselwijziging van Activa in eigendom van derden op de balans plaatsgevonden van Financiële vaste activa naar Immateriële vaste activa. Zie hiervoor ook de tabel bij de Financiële vaste activa.
In de kolommen “Boekwaarde 31-12-2015" en "Boekwaarde 1-1-2016" is deze stelselwijziging weergegeven.
De kolom "Overig" geeft de her-rubricering van Natuurontwikkeling weer. Dit stond eerst onder Gronden en Terreinen terwijl dit Activa in eigendom van derden moet zijn.

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000

Boek-

Ove-

Inves-

Des-

Afschrij-

Bij-

Boek-

waarde

rig

te-

inves-

ving/

drage

waarde

1-1-2016

ring

tering

aflossing

derden

31-12-2016

Investeringen waarvoor een heffing geheven kan worden

Bedrijfsgebouwen

592

91

501

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.637

83

923

8.798

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

2.104

350

1.754

Subtotaal

12.333

83

1.364

11.053

Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven

19.166

832

3.097

545

16.355

Gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven

11.525

11.525

Woonruimten

53

17

6

30

Bedrijfsgebouwen

160.554

-2.622

9.085

349

4.988

161.680

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

13.074

546

858

12.820

Vervoermiddelen

1.461

305

322

1.443

Machines, apparaten en installaties

13.999

7.456

4

1.591

19.800

Overige materiële vaste activa

5.470

1.857

33

1.448

5.845

Afronding

Subtotaal

225.303

-2.622

20.081

3.502

9.757

229.498

Totaal

237.636

-2.622

20.163

3.502

11.122

240.551

Begin 2016 is een start gemaakt met de integratie en opschoning van de activastaat binnen het financieel systeem. Uit deze opschoning is gebleken dat enkele activa niet meer tot het eigendom van de gemeente Venlo behoren. Hierdoor heeft er een desinvestering van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.

In dit onderdeel is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2016 € 4,3 miljoen was en per 31-12-2016 € 3,1 miljoen. De desinvestering (verkoop gronden) bedraagt € 1,2 miljoen.

De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 9 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere nieuwbouw Stadskantoor, MFA Arcen en nieuwbouw Zuidstroom. Bij dit onderdeel is ook het gebouw De Commissaris Nolensplein 31-36 (Grondbedrijf) opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2016 en 31-12-2016 € 6,6 miljoen is. In de kolom Overig staat €. -/- 2,6 miljoen. Dit betreft voorziening gebouw De Commissaris.

De totale investeringen van Machines, apparaten en installaties van € 7,5 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere installaties nieuwbouw Stadskantoor en huisvesting Universiteit Maastricht in centrum.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000

Boek-

Ove-

Inves-

Des-

Afschrij-

Bij-

Boek-

waarde

rig

te-

inves-

ving/

drage

waarde

1-1-2016

ring

tering

aflossing

derden

31-12-2016

Gronden en terreinen

4.721

-2.080

2

11

2.628

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

38

12

26

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

49.378

3.908

2.434

50.857

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

211

13

197

Overige materiële vaste activa

4.692

1.298

384

40

5.564

Afronding

Totaal

59.040

-2.080

5.207

2

2.854

40

59.272

De kolom "Overig" geeft de her-rubricering van Natuurontwikkeling weer. Hiervan is vastgesteld dat dit Activa in eigendom van derden (immateriële vaste activa) moet zijn.
De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 3,9 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in de openbare verlichting, diverse verkeersmaatregelen en FHK infra.
Tevens is er in 2016 € 1,8 miljoen extra afgeschreven op activa met maatschappelijk nut (voor de volledigheid zie bijlage VIII).

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Boek-

Boek-

Ove-

Inves-

Des-

Afschrij-

Boek-

waarde

waarde

rig

te-

inves-

ving/

waarde

31-12-2015

1-1-2016

ring

tering

aflossing

31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

27.758

27.758

-3

30

9

1.941

25.835

Gemeenschappelijke regeling

3

102

105

Overige verbonden partijen

Leningen:

Woningbouwcorporaties

13.851

13.851

565

13.287

Deelnemingen

38.057

38.057

17.387

18.000

37.445

Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen

3.394

3.394

197

67

3.524

Overige uitzettingen > 1 jaar

2.499

2.499

2.499

Bijdrage activa in eigendom van derden

24.195

Totaal

109.754

85.559

17.716

9

20.572

82.695

In verband met een wijziging van de voorschriften (BBV) per 1-1-2016 heeft er een stelselwijziging van Activa in eigendom van derden op de balans plaatsgevonden van Financiële vaste activa naar Immateriële vaste activa. Zie hiervoor ook de tabel bij de Immateriële vaste activa.
In de kolommen “Boekwaarde 31-12-2015" en ”Boekwaarde 1-1-2016" is deze stelselwijziging weergegeven.

Kapitaalverstrekkingen
In de kolom "Overige" is de her-rubricering van diverse vaste activa weergegeven. De aflossing ad. € 1,9 miljoen aan deelnemingen betreft de aflossing van de aandeelhouderslening van Enexis.

Leningen
In verband met een wijziging van de voorschriften (BBV) per 1-1-2016 heeft er een stelselwijziging van Activa in eigendom derden op de balans plaatsgevonden van Financiële vaste activa naar Immateriële vaste activa.
De leningen aan deelnemingen zijn per saldo met € 0,6 miljoen afgenomen. Dit betreft de aflossing van CV TPN in het kader van de verstrekte kredietfaciliteit door de gemeente Venlo.

Vlottende activa
In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen niet afzonderlijk vermeld.

Voorraden
Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2016

stijging

daling

31-12-2016

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Overige

271

271

Totaal grond- en hulpstoffen

271

271

Onderhanden werk projecten

853

189

1.042

Onderhanden werk Grondbedrijf

43.877

2.924

46.801

Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf

-30.663

2.442

-33.106

Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in expl.

14.067

3.113

2.442

14.737

Totaal

14.338

3.113

2.442

15.009

Onderhanden werk projecten: per balansdatum bedraagt de onderhanden werk positie € 1,042 miljoen. De stijging van per saldo € 0,189 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door projecten van Ruimte en Economie, o.a. FHK infrastructuur en Kazernekwartier. Voor een nadere toelichting van het onderhanden werk Grondbedrijf inclusief de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de balans in paragraaf 5.5. en bijlage IX.
Uitzettingen < 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2016

stijging

daling

31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

12.983

220

13.204

Totaal vorderingen op openbare lichamen

12.983

220

13.204

Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

21.575

8.594

30.169

Totaal rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen

Overige vorderingen

37.187

14.097

23.090

Voorziening oninbaar belastingen

-422

58

-480

Voorziening dubieuze debiteuren

-1.442

198

-1.244

Totaal overige vorderingen

35.323

198

14.155

21.366

Overige uitzettingen

12.343

3.086

9.257

Voorziening Limburgs Liquid.fonds

-51

51

Totaal overige uitzettingen

12.292

51

3.086

9.257

Totaal

82.173

9.063

17.241

73.996

Vordering op openbare lichamen
De vordering op openbare lichamen heeft betrekking op compensatiefonds BTW.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Dit betreft de rekening-courant verhouding met het Rijk in het kader van het wettelijk verplichte schatkistbankieren. Alle (tijdelijk) overtollige middelen dienen verplicht afgestort te worden in ’s Rijks schatkist. Per 31 december resteerde er € 30,2 miljoen in ’s Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Overige vorderingen
Dit betreft een afname van het debiteurensaldo van € 14,1 miljoen door de afwikkeling van enkele openstaande debiteuren verantwoord in de jaarrekening van 2015.

Overige uitzettingen
Dit betreft de uitzetting van de Essent gelden in het Limburgs Liquiditeiten Fonds (LLF). In het kader van het verplicht schatkistbankieren moet de uitzetting, oorspronkelijk groot € 21,6 miljoen, in zeven gelijke termijnen afgebouwd worden. In 2016 is het vierde deel afgebouwd. De vrijgevallen middelen zijn ingezet voor financiering van investeringsuitgaven. De intrinsieke waarde van de uitzetting in het LLF is ultimo 2016 hoger dan de verkrijgingswaarde, daarom is het restant van de voorziening vrijgevallen. Per 31 december 2016 bedraagt de intrinsieke waarde € 9.262.172 en de verkrijgingswaarde € 9.257.143. Balanswaardering vindt plaats tegen verkrijgingswaarde.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2016

stijging

daling

31-12-2016

Kas

26

14

12

Bank

3.074

2.986

88

Totaal

3.100

3.000

100

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragraaf 3.6 financiering.

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2016

stijging

daling

31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig

182

527

709

Grex (facilitair)

332

332

Nog van Europese of Nederlandse
overheidslichamen te ontvangen
voorschotten op specifieke uitkeringen

5.931

5.931

Nog te ontvangen bedragen

2.096

2.096

Nog te ontvangen Europese overheid

477

477

Nog te ontvangen Rijksoverheid

2.597

2.597

Nog te ontvangen overige overheid

3.676

3.676

Totaal

8.209

7.608

8.027

7.791

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
Zie onderstaande specificatie:

Bedragen x € 1.000

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse
overheidslichamen te ontvangen
voorschotten op specifieke uitkeringen

Boekwaarde

Toevoeging

Ontvangen

Boekwaarde

1-1-2016

31-12-2016

Nog te ontvangen Europese overheid

ESF subsidie Gilde opleidingen

1.077

477

1.077

477

Nog te ontvangen Rijksoverheid

EFRO subsidie OP-Zuid Maasboulevard

2.597

2.597

Nog te ontvangen overige overheid

Goodwill BsGW

363

400

279

484

Veiligheidsregio Limburg Noord

1.102

16

1.102

16

Regio Venlo

20

20

SSC NML

-176

176

ABP

47

47

Gemeente Roermond

17

17

Provincie Limburg

566

750

566

750

COA

22

22

Regio gemeenten

236

29

236

29

Gemeente Venray

49

28

49

28

Greenport Venlo

10

10

Sociale Verzekeringsbank

2.106

2.106

MGR SDLN RBO

264

264

Totaal

5.931

4.244

3.425

6.750