Programma 10

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

8.022

7.543

7.803

103%

260

Lasten

18.527

20.822

22.194

107%

-1.372

Saldo baten en lasten

-10.505

-13.279

-14.391

108%

-1.112

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.096

4.353

8.910

205%

4.557

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.120

2.119

6.583

311%

-4.463

Saldo verrekening met reserves

-25

2.234

2.327

104%

93

Totaal resultaat programma 10

-10.529

-11.045

-12.064

109%

-1.019

  • Omgevingsvergunningen leges

Zoals reeds bij de Finrap is gemeld leidde de combinatie van de legessystematiek en minder aanvragen tot het geconstateerde tekort. Met name grote vergunningen die in 2016 niet zijn aangevraagd (o.a. Kazernekwartier, Holland Casino, Océ) hebben geleid tot het tekort. Door de aanpassing van de legessystematiek in 2017 wordt verwacht dat het begrote resultaat wordt behaald in 2017.

  • Overige vergunningen VTH

Betreft Overige producten VTH. Er zijn meer werkzaamheden verricht ter verbetering van de kwaliteit van de VTH-keten. Over de planschadeclaim (€ 150.000,00) die was gemeld in de Fin-rap is uiteindelijk nog geen besluit gevallen, deze komt derhalve niet voor rekening van 2016.

  • Grondexploitaties

Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

2.464

1.257

1.207

5.064

1.276

3.789

2.600

-18

2.582

Res. Bovenwijkse voorzieningen

106

3

103

106

3

103

Res. Besl.Woninggeb.Subs.(BWS)

47

47

57

57

10

10

Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen

467

15

452

14

-14

-467

1

-466

Res. Bodemkwaliteit

948

844

104

808

844

-36

-140

-140

Res. Geluidkwaliteit

287

287

134

134

-152

-152

Res. Cum.afschrijving activa

35

35

35

35

Winst/verliesneming

2.705

4.446

-1.741

2.705

-4.446

-1.741

Programma 10

4.353

2.119

2.234

8.910

6.583

2.327

4.557

-4.463

93