Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”.
Het stedelijke centrum kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier.

In de begroting 2016-2019 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2016 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2016, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 18.254
realisatie
€ 18.594
afwijking
€ -340 -1.8%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 7.472
realisatie
€ 7.077
afwijking
€ -394 -5.3%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het versterken en verder ontwikkelen van de (eu)regionale functie van Venlo.
Voor de in 2016 bereikte effecten bij dit strategische doel zijn helaas geen gegevens voorhanden. Eén indicator berust op de tweejaarlijkse stadspeiling, en deze is over 2016 niet gehouden. De tweede indicator is nog in ontwikkeling.
Wel een opmerking over de eerste indicator. In 2015 is in de stadspeiling de' waardering voor grootstedelijke functies' gemeten: rapportcijfer 6,7. In 2010 was de ambitie voor 2017 op 6,3 gezet, in 2012 nog opgeplust naar 6,5. Zelfs deze verhoogde ambitie was in 2015 dus al ruimschoots gehaald. Voor de begroting 2017 zal opnieuw gekeken worden naar eventuele bijstelling van de ambitie.

Tactische doelen

 • Het versterken van (groot)stedelijke functies.
 • Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.
 • Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

In 2016 hebben wij vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan deze doelen, telkens ingedeeld naar resultaatgebieden.

Het versterken van (groot)stedelijke voorzieningen
Grootstedelijke culturele voorzieningen
In 2016 is de Stichting Cultureel Platform Venlo officieel bij akte opgericht. Met de vijf grote culturele instellingen zijn meerjaren prestatieafspraken gemaakt, zowel voor de stedelijke ambities als activiteiten binnen het sociaal domein. Begin 2016 heeft de Raad besloten de verzelfstandiging van Museum van Bommel van Dam (MVBVD) door te zetten. Het verzelfstandingsproces is verder uitgewerkt in het huisvestingsspoor, het verzelfstandigingsproces, en een inhoudelijk spoor waaronder de programmering van het museum in de transitieperiode. Bij Omroep Venlo is de in 2015 ingezette transformatie doorgezet, onder andere door inkrimping van het personeelsbestand en reductie van materiële kosten.
Detailhandels- en horecabeleid
In 2016 is na een lange proefperiode besloten de sluitingstijden met ingang van 2017 definitief vrij te geven. Daarmee is één van de drie speerpunten van de raad afgerond. Een tweede, paracommercie in de horeca, zal in het horecabeleid worden gepositioneerd. Het derde speerpunt terrassenbeleid is in 2016 opgepakt en zal in samenspraak met de sector horeca in 2017 nader worden uitgewerkt. In Tegelen en Blerick is met stakeholders gesproken over Uitvoeringsplannen detailhandel, een proces dat nog loopt. Een beoogd uitvoeringsplan voor de Vastenavondkampstraat is gestagneerd: partijen (b)leken hier niet bereid om het proces gezamenlijk op te pakken.
De regionale detailhandelsvisie, opgesteld in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, is in 2016 vrijwel afgerond voor besluitvorming in het regionale portefeuillehoudersoverleg.
Branding, acquisitie en relatiebeheer binnenstad
Concreet hebben zich zes nieuwe formules in de binnenstad gevestigd. In overleg met Venlo Partners en de Rabobank is het programma ‘De Nieuwe Winkelstraat’ verder opgepakt. Met Venlo Partners is een dag voor startende bedrijven en een 'franchise-event' georganiseerd. VenloPartners heeft ook een nieuwe website “VenloVerwelkomt” gelanceerd. Tenslotte is de Vereniging van Vastgoedeigenaren opgericht (particulier initiatief) als opmaat naar de BIZ-vastgoed.

Evenementen
Vanuit het in 2015 herijkte evenementenbeleid was 2016 een overgangsjaar. De beeldbepalende evenementen hebben alle doorgang gevonden. Voor de periode 2017-2019 zijn meerjarenafspraken gemaakt. Door een herverdeling van het totale budget is ruimte gemaakt om vernieuwende initiatieven te ondersteunen.
Plannen stadsdeelcentra
Als vervolgstap in het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick hebben de gemeente en de woningcorporaties Antares en Woonwenz in 2016 een aanpakdocument ondertekend. Hierin spreekt men zich uit om middels een nieuwe manier van werken gezamenlijk de focus op (drie speerpuntwijken in) Blerick te leggen. Dit Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick zal op twee niveaus uitgerold worden: strategisch in de vorm van een gebiedsvisie, op uitvoeringsniveau middels pilots. Het proces om te komen tot een gebiedsvisie is in 2016 opgepakt, de pilots zijn al gestart.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum
Multifunctionele majeure projecten

 • Kazernekwartier - Er viel in 2016 een 'go'-besluit voor planoptimalisatie waarmee het 'rondje fort' en de C2C ambitie werden verankerd in het plan. De raad koos ook voor de kabelbaan als oeverbinding, waarna een marktconsultatie startte. De ongelijkvloerse aansluiting Eindhovenseweg/ Kazernestraat is gereed gemaakt voor uitvoering.
 • Q4 - De openbare ruimte rond de Jacobskapel is woonrijp gemaakt, de aanleg van ’t Bat (recreatieve zone Lage Loswal) in voorbereiding genomen. In ’t Schriksel zijn in totaal 41 wooneenheden opgeleverd. Vijf panden zijn verkocht met renovatieverplichting. De verkoopdrempel voor de woningen van Jongen aan de Maaskade is niet gehaald; begin 2017 moet binnen de vastgestelde uitgangspunten een aangepast uitvoerbaar marktconform plan worden geleverd. De voor 2016 geplande Werkconferentie Toekomst Q4 werd uitgesteld in verband met het onderzoek naar Q4.
 • Maaswaard - Stadskantoor, parkeergarage en toegangstunnel zijn in gebruik genomen. De ontwikkellocatie hoek Molensingel-Veilingstraat is schoon opgeleverd en ingericht als tijdelijke parkeerplaats, in te zetten bij grote parkeerdruk in de stad.

Instrumentarium openbare ruimte
In de centrumprojecten is nieuwe openbare ruimte aangelegd rond het stadskantoor en het Synagogeplein. Het sluiten van twee parkeergarages in de binnenstad leidde tot de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen op de Deken van Oppensingel en de Maaskade. Handhaving rond reclame-uitingen en uitstallingen conform de Reclamenota Binnenstad is in 2016, mede vanuit 'loslaten in vertrouwen' maar ook vanwege de moeilijke economische situatie voor ondernemers, vooralsnog beperkt tot excessen.
Uitvoeringsagenda stedelijk centrum
Met de provincie is een convenant gesloten over de provinciale bijdrage van circa € 12 miljoen in het kader van stedelijke ontwikkelingen (Q4, Kazerne, Museum van Bommel van Dam, en retail-innovatie).
NB - De uitvoeringsagenda is feitelijk de optelsom van activiteiten binnen dit totale raadsprogramma Ontwikkeling centrumstad, dus ook bijvoorbeeld het collegeproduct Venlo Studentenstad - wij verwijzen hier naar die teksten.

Aantrekkelijk maken Venlo als studentenstad
Huisvestingsvormen studenten binnenstad
Het aantal studentenwoningen is gestegen tot circa 475, waar enkele jaren op 600 werd gekoerst. Verklaringen hiervoor zijn de wijzigingen in het stelsel van studiefinanciering, de lagere groei studentenaantallen onderwijsinstellingen dan geraamd, en vertraging in een project van 60 eenheden dat naar 2017 schuift. Overigens zijn gegevens over het beleid van Fontys om Duitse studenten in Venlo te laten wonen op dit moment nog niet bekend.
We hebben in beeld gebracht welke behoeften en wensen de studenten van de drie hoger onderwijsinstellingen in Venlo hebben.
Onderwijshuisvesting
In 2016 hebben wij het gebouw Raad van arbeid aangekocht om binnen enkele jaren de Universiteit Maastricht te laten landen. De Universiteit en de provincie zijn gestart met het maken van plannen ter inrichting van het gebouw.
Studentenvoorzieningen
Als (tijdelijk) opvolger van The Hub hebben de studenten in het Ald Weishoes een alternatieve locatie gevonden voor hun activiteiten, met medewerking van de eigenaar, woningcorporatie Antares.
Ook is met stakeholders én studenten het Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad opgesteld met beleidslijnen voor huisvesting, studentenleven, werk, informatievoorziening en de rol van de stakeholders. In 2017 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Waardering Venlo centrumstad (inwoners)

6,60

6,50

6,70

7,00

7,00

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (stadspeiling, tweejaarlijks). Voor 2015 oorspronkelijk 6,50 beoogd, de ambitie is dus behaald. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten. Over 2016 is niet gemeten (geen stadspeiling).

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Waardering Venlo centrumstad (bezoekers)

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks). De Indicator moet nog ontwikkeld worden. Pas na nulmeting kunnen streefcijfers worden gegeven.

Doelen & Prestaties

In dit raadsprogramma gaat het relatief weinig om wettelijke verplichtingen c.q. 'regulier werk', in hoge mate om het realiseren van eigen beleidsintenties en -ambities waarvoor wij mede, soms zelfs sterk, afhankelijk zijn van externe partners. Het betreft daarom heel vaak intensieve overleg- en afstemmingsprocessen. Naast de feitelijke opleveringen en resultaten verdienen daarom de volgende zaken melding.

 • Voor alle majeure projecten geldt dat, in nauw overleg met stakeholders c.q. initiatiefnemers, intensief is verder gewerkt richting concrete uitvoering en resultaten. De inspanningen voor het Kazernekwartier betroffen eerst voorbereiding op, daarna uitwerking van het 'go'-besluit van de raad. In Q4 betrof het een mix van bouwvoorbereiding en uitvoering, terwijl Maaswaard als meest gevorderde majeur project het meest in het teken van bouw en opleveringen stond.
 • We hebben zeer intensieve besprekingen gevoerd met de provincie over de inzet van provinciale (impuls)investeringen in het centrum. Parallel aan het toewerken naar het ondertekende convenant is de programmering van majeure projecten versterkt in relatie tot ‘Venlo kennisstad’ (met versnelling van de gebiedsontwikkeling rond de Keulsepoort, en nieuwe kansen voor studenten- en onderwijshuisvesting).
 • De al lopende gesprekken met partners rond ‘Venlo studentenstad’ zijn mede in het licht van het voorgaande punt geïntensiveerd: met de provincie en de Universiteit Maastricht over huisvesting van de UM in het centrum (culminerend in aankoop van het Raad van Arbeid-gebouw), met Fontys (verkennend) over huisvesting in het centrum op de lange termijn, met de HAS in het kader van regulier relatiebeheer.
 • Venlo Partners en de grote culturele instellingen zijn als vanouds voorzien van middelen c.q. subsidie om de met hen gemaakte (prestatie)afspraken te kunnen waarmaken, het studenteninformatiepunt is financieel ondersteund.
 • Mede ter invulling van onze rol als centrumgemeente is de regionale samenwerking geïntensiveerd, zowel op ambtelijk niveau als in colleges en raden, ook in het kader van de uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, vastgesteld in 2014.

Financiën

Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

7.472

7.077

95%

-394

Lasten

18.254

18.594

102%

-340

Saldo baten en lasten

-10.783

-11.517

107%

-735

Onttrekkingen aan reserves (baten)

161

161

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.991

3.991

100%

Saldo verrekening met reserves

-3.830

-3.830

100%

Totaal resultaat programma 08

-14.612

-15.347

105%

-735