Grondexploitaties

Bijlage IX.1a Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds worden grondvoorraden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

  • Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
  • Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
  • Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico’s beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2016 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota Grondbedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,13% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten en opbrengsten variëren van 0% tot 2,5%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2016) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

IX2 Grondexploitatiestaten:

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 49,4 ha.
Openbare ruimte: circa 22,6 ha.
Bouwgrond: circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

In het deelgebied Maaswaard heeft in 2016 een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2016 zijn het stadskantoor, de parkeergarage en de toegangstunnel in gebruik genomen. De openbare ruimte rondom het stadskantoor is uitgevoerd en afgerond.
De voormalige bouwplaatslocatie (ontwikkellocatie hoek Molensingel-Veilingstraat) van het stadskantoor aan de Veilingstraat is schoon opgeleverd. Voor deze plek wordt een planontwikkeling verkend. In afwachting van een concrete planontwikkeling is deze bouwgrond ingericht als tijdelijke parkeerplaats in te zetten bij grote parkeerdruk in de stad.
In 2016 hebben drie voortgangsgesprekken conform de afspraak in de Raamovereenkomst met de ontwikkelende partijen plaatsgevonden. Voor drie locaties zijn ontwikkelplannen verkend. Deze worden nu nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Voor twee locaties lopen nu geen initiatieven.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 16,5 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2016. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Het in de tijd uitstellen van investeringen in combinatie met een lagere (vastgestelde) rekenrente heeft een voordelig effect op het resultaat. Ook zijn er werken voordelig afgesloten door gunstige aanbestedingen.
Daar tegenover zijn de geraamde opbrengsten enigszins naar beneden bijgesteld als gevolg van de huidige marktsituatie waarbij de vraag naar appartementen nog steeds achterblijft op het aanbod. Daarnaast is de looptijd van het plan verlengd met 3 jaar als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen op de markt waardoor ook de geraamde grondopbrengsten in tijd uitgesteld wat een nadelig effect heeft op de rentelasten.

Het belangrijkste financiële risico wordt gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit geldt in het bijzonder voor appartementen. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 het bestemmingsplan Centrum Blerick vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na een tussenuitspraak en de vaststelling van een aangepast bestemmingsplan door de gemeenteraad in december 2015, heeft de Raad van State op 28 september 2016 einduitspraak gedaan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Het bouwplan doorloopt momenteel de vergunningsprocedure.

De start bouw voor het plangebied “Oude Staaij’ staat gepland voor mei 2017. De inrichting van het openbaar gebied volgt op het gereed komen van de bouw (naar verwachting in het voorjaar 2018). We benutten 2017 voor het definitief maken van het ontwerp voor de openbare ruimte in samenspraak de partners en de wijk.

Exploitatieresultaat

Voor het vastgestelde exploitatietekort ad € 6,3 mln per 31-12-2015 is een voorziening gevormd. Alhoewel het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is heeft de langdurige procedure geleid tot verdere vertraging. De opleverdatum van het project wordt geraamd in 2020. De vertraging verslechtert het resultaat met ca. € 250.000 euro. Daarnaast leidt de nieuwe berekeningswijze op basis van de regelgeving BBV (zie beschrijving in de algemene paragraaf grondbeleid) tot een verhoging van het exploitatietekort tot een bedrag van € 7,1 mln. per 31-12-2016. De voorziening, die dient ter dekking van het exploitatietekort, wordt tot dit bedrag aangevuld uit de reserve grondbedrijf.

De kosten in 2016 bestaan grotendeels uit plan- en rentelasten (ca 0,3 mln euro). Inkomsten uit grondverkoop “Laurentiusplein” worden in 2017 verwacht.

De nog te realiseren gemeentelijke investeringen hebben met name betrekking op de uitwerking en uitvoering van de openbare ruimte en worden geraamd op ca. € 1,0 mln.

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld, grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 66 stadswoningen, 257 appartementen, 4.600 m2 culturele en 3.903 m2 commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Woonwenz en Jongen Bouwontwikkeling. Andere deelgebieden (Blok van Gendt, Steenen Bolwerck en Helpoort) moeten nog worden uitgegeven. Voor deze toekomstige ontwikkellocaties dienen nog, mede afhankelijk van de vraag, aanbestedingsprocedures te worden opgestart om een ontwikkelende partij te selecteren.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. In 2016 is de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel woonrijp gemaakt. Hiervan maakt het Synagogeplein ook onderdeel uit. Dit plein is ontworpen door kunstenaar Ton Slits en is aangelegd op de fundamenten van een synagoge. De aanleg van ’t Bat, de recreatieve zone op de Lage Loswal, is in voorbereiding genomen.

Uitvoeringsfase plan
Medio 2015 is de bouw van blok ’t Schriksel gestart. Hier zijn medio 2016 4 loftwoningen in de koopsector, 19 sociale huurwoningen (waarvan 10 atelierwoningen) en 18 woonzorgeenheden opgeleverd. Medio 2015 is de St. Jacobskapel, die onderdeel uitmaakt van dit blok, verkocht aan Studio Denk en Joost Reijnen Architect. Dit collectief restaureert en verbouwt momenteel de kapel om hier in maart 2017 de deuren van haar nieuwe bedrijfsverzamelgebouw te kunnen openen.
Aan de Bergstraat wordt momenteel een locatie bouwrijp gemaakt. Woonwenz gaat hier in 2017 4 woningen realiseren.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken. In 2016 zijn 5 panden verkocht met renovatieverplichting.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verloopt erg moeizaam. De verkoopdrempel van 50%, met daaraan gekoppelde bouwplicht, is voor september 2016 niet gehaald. Volgens de overeenkomst kunnen de contractpartners dan de overeenkomst betreffende deze locatie opzeggen. In onderling overleg is afgesproken tot februari 2017 de tijd te nemen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een uitvoerbaar en marktconform plan. Mocht dit niet leiden tot een uitvoeringsafspraak zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.
Eind 2015 heeft de raad de motie “Werkconferentie Toekomst Q4” aangenomen. Vanwege het interne onderzoek in 2016 is deze werkconferentie uitgesteld tot januari 2017. De hieruit voorvloeiende actieplannen worden voor het zomerreces aan de gemeenteraad aangeboden.

De aanpak van de Lage Loswal wordt in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur en vergroening van de Lage Loswal. De planning wordt afgestemd met de aanpak van de parkeerproblematiek in de binnenstad. De bestemming van de oorspronkelijk alleen voor groene herinrichting opgenomen € 8 ton wordt tevens ingezet voor restauratie en herbestemming Stadsmuur Lage Loswal en, als overeenstemming wordt bereikt met het waterschap Limburg, een hoogwaterkering. Op deze wijze kan op de meest flexibele en adequate manier op de kortst mogelijke termijn gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de Lage Loswal. Een en ander conform het tussen Provincie en Gemeente overeengekomen bestuursconvenant met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 6,5 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2016. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Als gevolg van de marktsituatie is de looptijd van het plan met drie jaar verlengd tot 31 december 2022. Hierdoor nemen de rentelasten, de plankosten en het tijdelijk beheer toe. Per saldo betekent dit een nadeel van circa € 2 miljoen, voor een groot deel als gevolg van de kosten van overhead (ca. € 350.000 per jaar volgens de huidige toerekening methodiek).

De gemaakte kosten in 2016, € 2,5 miljoen, hebben deels betrekking op het beheer van vastgoed en deels op het bouw- en woonrijp maken en plankosten betreffende fase 2 binnen de gebiedsontwikkeling van Q4. Aan de opbrengstenkant zijn er ca. € 0,8 miljoen aan inkomsten ontvangen. Deze bestaan uit huurinkomsten vanuit het vastgoedtraject en verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van 5 verkochte panden. Daarnaast nog ontvangen rentevergoeding voor de gronden in fase 2 die nog niet zijn afgenomen.

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2030

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 16 ha.
Bouwgrond: 6 ha.

Uitvoeringsfaseplan
Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

In de raadsvergadering van 29 juni 2016 stemde de raad in met de planoptimalisatie in de gebiedsontwikkeling. Daarmee werd ondermeer ’het rondje fort’/C2C ambitie verankerd in het plan.

Tevens werd ingestemd met het bij de planoptimalisatie behorende aangepaste financieel raamwerk en de daarbij behorende begrotingen voor de grondexploitatie, de hoofdontsluiting, het parkeren, de C2C-ambitie en de kabelbaan. In dezelfde vergadering koos de raad namelijk voor een kabelbaan als oeververbinding met de binnenstad en stemde in met het (doen) realiseren daarvan onder de voorwaarden als opgenomen in de Uitgifteovereenkomst met het Fort van Venlo.

Voor de ontwikkeling van het particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel sloot de gemeente in juli 2016 met de betrokken partijen (de Twister Media Group en Wyckerveste) een Uitgifteovereenkomst.

De marktpartijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan ‘het Fort van Venlo’. Dit is een gecombineerde en gelijktijdige ontwikkeling van een Leisure Dome en een Authentic Food and Handmade Market concept. De ambitie om de kazernelaag en de fortlaag het robuuste frame te laten vormen van de ontwikkeling heeft zijn weerslag gevonden in het project ‘het Fort van Venlo’.
De provincie Limburg zegde een subsidie bijdrage van € 3 miljoen toe voor de realisatie van ‘het rondje fort’ (uit de “Geurts-gelden’).

De gemeente is gestart met het gefaseerd bouwrijpmaken van de gronden voor de ontwikkeling van de 1e fase van het Fort van Venlo. In dat kader is onderzoek naar explosieven en archeologische waarden uitgevoerd in de zone langs het spoor.
Tevens zijn de plannen voor de hoofdontsluiting, in samenhang met een ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein Blerick verder uitgewerkt. Een en ander heeft in samenspraak met Prorail en omwonenden plaatsgevonden.
Ter voorbereiding van de aanbesteding van de bouw en exploitatie van de kabelbaan (in de loop van 2017) is dit jaar gestart met een marktconsultatie. Tevens is gesproken met de diverse betrokken bevoegde gezagen en zijn de mogelijke tracés in beeld gebracht.

Exploitatieresultaat
In het financieel raamwerk (juni 2016) is een nagenoeg sluitende grondexploitatie gepresenteerd. Hierbij constateerden we dat de nieuwe regelgeving “BBV” aanvullende eisen stelt aan de grondexploitatie: Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen. Deze 10 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet worden bezien en waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting en de jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico’s die gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren.

Een afzonderlijk voorstel hiertoe is voorafgaand aan de behandeling van deze jaarrekening aan u voorgelegd.
De geraamde opbrengsten in de periode na 2026 zijn naar beneden bijgesteld. De nieuwe berekeningswijze conform datzelfde BBV biedt ruimte om deze bijstelling te compenseren. Ook bood de nieuwe berekeningswijze ruimte om een verhoging van de geraamde plankosten op te vangen.
Per saldo is sprake van een budgettair neutrale aanpassing.

De kosten in 2016 hebben met name betrekking op plan- en rentekosten.

Per saldo is het netto-risico niet gewijzigd ten opzichte van de besluitvorming in juni 2016.

TRADE PORT WEST - I

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1990
Einddatum: 31-12-2026

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 228 ha.
Openbare ruimte: circa 90 ha.
Bouwgrond: circa 130 ha.
Te handhaven: circa 8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.
Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats. Deze locatie vangt een deel van de parkeervraag in de grensregio op waardoor overlast, verkeersonveiligheid en sociale onveiligheid langs onderliggend wegennet en op de aangrenzende bedrijventerreinen worden aangepakt.
Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.
Doel is om de vrachtwagenparkeerplaats in de loop van 2017 door een marktpartij te laten exploiteren en de grond daarvoor te verhuren. De exploitatie geschiedt tot dat moment door Venlo.
Nadat de exploitatie van de parkeerplaats is gegund aan een marktpartij zullen de benodigde voorzieningen worden getroffen zoals ook omschreven in het voornoemde bestuursconvenant.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 4,7 miljoen voordelig op contante waarde per 31-12-2016.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde in grote lijnen hetzelfde.
Naast de ontwikkelingen met betrekking tot de vrachtwagenparkeerplaats zijn er verder in 2016 geen nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden te noemen.
Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2019

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: ca 80 ha.
Openbare ruimte: ca 6,5 ha.
Bouwgrond: ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan

Het bouw- en woonrijpmaken van het uitleggebied aan de noordwest zijde van het plangebied Veegtes is voor een groot deel afgerond. Hierdoor wordt een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt, bestemd voor kleinschalige en middelgrote bedrijven.
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. De afronding van het bouw- en woonrijpmaken van dit uitleggebied is uitgesteld tot 2017. Dit met het oog op de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus). Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en zodra de omgevingsvergunning kan worden verleend wordt de bouwgrond geleverd en het resterende deel van de ontsluitingsweg (Hendrikkenhofstraat) op de L.J. Costerstraat aangesloten.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling ’t Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt, aangezien de school tijdelijk in gebruik is genomen t.b.v. islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie in 2017 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

Exploitatieresultaat

Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,3 mln. voorzien op eindwaarde per 31 december 2019. Ten opzichte van de vorige jaarrekening betekent dit een nadelig verschil van ca. € 0,3 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een afwaardering van de grondopbrengsten van de nog uit te geven bedrijfskavels. Een en ander naar aanleiding van een actualisatie van de grondprijzen op basis van een recent taxatierapport.
Gezien de ontwikkelingen is de looptijd van het plan met een jaar verlengd. De komende periode zullen met name de marktrisico’s nauw in de gaten worden gehouden. Met name de vraag naar bedrijfskavels vormt een wezenlijk marktrisico wat het resultaat nadelig kan beïnvloeden door vertragingen in de gronduitgifte.

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 12,4 ha.
Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv’s zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouville Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd. De ontwikkeling Sebastiannusschool/JFK is in voorbereiding. Deze locaties worden ontwikkelt voor eigen rekening en risico van BPD.
In de Vilgert zijn inmiddels 30 woningen gerealiseerd en 8 in aanbouw. In 2017 worden een volgende fase bouwrijp gemaakt en een 20-tal woningen gebouwd.
In het Meulenveld zijn inmiddels 9 woningen gebouwd en 6 in aanbouw. In 2017 is het streven om een 8-tal woningen in het Meulenveld te bouwen.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.
Voor de locaties De Kiesstolp, Blokkendoes en Andreasschool is een intentieovereenkomst gesloten en heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, indien voornoemde locaties alsnog worden aangemerkt als potentiële woningbouwlocaties.

Exploitatieresultaat
De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.
De investeringen in 2016 hebben betrekking op plan- en rentekosten. Hiertegenover stonden inkomsten uit grondverkoop ter plaatse van de voormalige Sebastianusschool in Velden.

De risico’s beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

OVERIGE GREXEN (Facilitair)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen” samengevat:

Overige grexen facilitair

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2018

Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kockerseweg

2017

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten.1e Fase (4 woningen) is gestart. Laatste deel van 2e Fase naar verwachting in 2017 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.

Kerkhofweg

2018

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling.

Maasveldstraat

2018

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling.

Raaieinde CVI

2018

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo.
Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst wordt in de loop van 2017 verwacht.

’t Ven Noord

2023

Voorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding.

Leisure Center

2016

Project is in 2016 administratief afgesloten.

Venlo Noord soc.woningbouw

2016

Project is in 2016 administratief afgesloten.

Windenergie

2020

In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo.
Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020.

Martinushof

2020

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2017 afgerond.
T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten.

OVERIGE GREXEN (Gemeente)

Overige grexen gemeente

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Helmusweg

2017

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Hoogwatergeul Lomm

2020

Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Flankerende exploitaties

2016

Project is in 2016 administratief afgesloten.

Lambertuskerk

2016

Project is in 2016 administratief afgesloten.

Van Cranenbroek

2019

Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Nader onderzoek naar de behoefte en vraag vanuit de (regionale) markt wordt nog verricht .

A.Flemingstraat

2018

Momenteel ligt dit project stil.

Moskee Hagerhofweg

2018

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend. De grond is verkocht en in januari 2016 is gestart met de bouw. Naar verwachting wordt het woonrijpmaken (openbare ruimte) in 2018 afgerond.

Bauhaus

2018

Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden.

Holland Casino

2019

Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.

De Vaert

2020

Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen. Eén vrije kavel is bebouwd. 9 kavels zijn in aanbouw. Daarnaast zijn in de openbare ruimte de riolering en de bouwweg gerealiseerd. Het uitwerkingsplan voor fase II is in voorbereiding.

Herinrichting AZC-terrein

2018

Fase 1 wordt in de loop van 2017 uitgevoerd. Na sluiting, en oplevering van het terrein door COA, van het AZC wordt fase 2 van de herinrichting uitgevoerd. Deze herinrichting zal naar verwachting vanaf eind 2017/begin 2018 plaatsvinden.

MFA Arcen grex

2016

Het gebouw en de buitenruimte zijn in gebruik genomen. De grex is afgesloten. Uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de financiële kaders.

OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen” samengevat:

Overige grexen

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2017

Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.

BMV Velden grex

2015

Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.

Van Cranenbroek

2018

Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.

De Vaert

2019

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd.

A.Flemingstraat

2017

Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.

Gieterijwegje

2018

In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.

Helmusweg

2016

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Kerkhofweg

2017

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.

Hoogwatergeul Lomm

2020

Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kloosterstraat Velden

2017

De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.

Kockerseweg

2017

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten.1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.

Leisure Center

2016

In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Maasveldstraat

2017

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.

MFA Arcen grex

2016

De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.

Moskee Hagerhofweg

2018

Met de Islamtische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.

Park Zaarderheiken

2015

Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).

Raaieinde CVI

2016

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld.

Ubroek restexploitatie

2016

Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.

Venlo Noord fase 2

2016

Het project wordt in 2016 afgerond.

Vie Curi

2015

Het project is administratief afgesloten.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

Vossener Supermarkt

2015

Het project is opgeleverd en afgesloten.

Holland Casino

2017

Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.

Lambertuskerk

2016

De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland.

IX.4.1 Afgesloten grondexploitaties 2016

AFGESLOTEN GRONDEXPLOITATIES 2016

Positief resultaat Bedragen x € 1.000,-

Leisure Center

11

Lambertuskerk

18

Totaal positief

29

Neutraal resultaat

MFA Arcen grex

0

Totaal neutraal

0

Negatief resultaat Bedragen x € 1.000,-

Flankerende expl AV

34

Venlo Noord soc. Woningbouw

13

Totaal negatief

47

Resultaat tlv Algemene Grondreserve

18

De grondexploitaties (grexen) in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2016 administratief afgesloten.

Afgesloten grexen worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten van afgesloten grexen toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd, onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

N.B.
Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten.

Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.