Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om onverwachte tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).
Op basis van het vastgestelde beleid komt de ratio weerstandscapaciteit voor gemeente Venlo uit op 0,68.

De waarde van de ratio beneden de 1 betekent dat de gemeente momenteel over onvoldoende weerstandscapaciteit beschikt om onverwachte tegenvallers op te vangen. Vergeleken met de waarde van de geactualiseerde ratio weerstandscapaciteit begroting 2016 van 0,90 (zie begroting 2017) is de ratio aanzienlijk afgenomen.

Dit komt met name doordat onze beschikbare weerstandscapaciteit fors is afgenomen ten opzichte van begroot (-9,5 miljoen). De afname van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt vooral veroorzaakt door het negatieve jaarrekeningresultaat á 9,6 miljoen, waarbij we veronderstellen dat dit negatieve jaarrekeningresultaat zal worden onttrokken aan de algemene reserve.
Daarnaast zijn er nog enkele relatief kleine negatieve mutaties in de algemene grondreserve en de post onvoorzien die er voor zorgen dat de beschikbare weerstandscapaciteit afneemt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2016.

Tegelijkertijd is ons risicoprofiel toegenomen ten opzichte van begroot (+1,4 miljoen). De toename van ons risicoprofiel wordt voor een groot deel veroorzaakt door een forse wijziging in het risico 'drie decentralisaties sociaal domein'. De benodigde weerstandscapaciteit bij dit risico is gestegen met 9,8 miljoen. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe risico's geïdentificeerd.
De forse toename in het risicoprofiel van de drie decentralisaties sociaal domein wordt voor een groot deel tenietgedaan door een aantal vervallen en gewijzigde risico's. Zo zijn de risico's 'WAA', 'Greenpark Venlo', 'minder leges inkomsten omgevingsvergunningen 2016' en 'groot onderhoud wegen' vervallen en is het risico 'BUIG-middelen' met een aanzienlijk bedrag afgenomen.

De provincie heeft in haar financieel verdiepingsonderzoek in 2015 geconcludeerd dat gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief (standaard) toezicht voldoet. Aan dit besluit is echter de voorwaarde verbonden dat de ratio weerstandscapaciteit vanaf 2018 minimaal 1,0 dient te zijn.
Zoals het er op dit moment naar uitziet is, zijn ingrijpende maatregelen nodig om in 2018 aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, mede gezien de verwachte opgaven in 2018 en verder.