Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen een voordeel zien van € 159.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Dit voordeel is als volgt te groeperen:
Regulier resultaat:

  • Afschrijving               €       88.000 nadeel
  • Financiering                €       71.000 voordeel
  • Rente balansposten             €     105.000 nadeel
  • Rente budgettair neutrale circuits       €       12.000 nadeel

€ 134.000 nadeel
Bijzonder resultaat:

  • Extra afschrijving            €  1.168.000 voordeel
  • Afwaardering activa            €     875.000 nadeel

€ 293.000 voordeel

Totaal € 159.000 voordeel

Regulier resultaat afschrijving

Het reguliere resultaat op afschrijvingskosten betreft € 88.000 nadelig en wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen op diverse producten.

Regulier resultaat financiering
Het resultaat op de financiering is grotendeels het gevolg van lagere investeringsuitgaven dan gepland waardoor er in 2016 een financierings- voordeel is gerealiseerd van € 71.000.

Regulier resultaat rente balansposten
Er is € 105.000 minder rente doorbelast naar projecten doordat er in 2016 minder is geïnvesteerd dan gepland. Deze rentelasten worden minder geactiveerd en zorgen daarom voor een nadelig effect in de jaarrekening.

Regulier resultaat rente budgettair neutrale circuits
Een nadeel van € 12.000 is gerealiseerd omdat er minder rente toegerekend is aan de budgettair neutrale circuits afval en riool.

Resultaat extra afschrijving

Het resultaat van € 1.168.000 extra afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat er enerzijds geen extra afschrijvingen ad. € 1.686.000 op activa met maatschappelijk nut plaatsvinden i.v.m. negatief resultaat jaarrekening 2016 en de in de FinRap vastgestelde maatregel en anderzijds door extra afschrijvingen ad. € 518.000 op parkeergarages Arsenaal en Roermondse Poort .

Afwaardering activa
Uit controle is gebleken dat een aantal activa vanwege uiteenlopende redenen afgewaardeerd moesten worden. Het betreft een bedrag van € 2.755.000 nadelig, waarvan € 1.880.000 betrekking had op het grondbedrijf. Per saldo een nadeel van € 875.000.