Kort investeringsoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2016 afgesloten investeringen en een overzicht met de per eind 2016 lopende investeringen.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2016

Restantkrediet 31-12-2016

Totaal kredieten

281.166

208.579

72.587

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2016

Resultaat afgeronde investeringen 31-12-2016

Afgeronde kredieten

48.634

47.532

1.102

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2016

Restantkrediet 31-12-2016

Lopende kredieten

232.533

161.047

71.486

De afgeronde kredieten in het jaar 2016 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 1,1 miljoen. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 1,1 miljoen zal worden meegenomen bij de invulling van de bestuursopdracht (€ 250.000 structureel) inzake restantkredieten.
Bij deze jaarrekening zijn 32 kredieten van vóór 2015 afgesloten en 22 kredieten met kredietvotering in 2015 en 2016. Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.