Doelmatigheid financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma’s. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

In de rekening 2016 is conform vastgestelde begrotingsuitgangspunten een administratieve rekenrente gehanteerd van 3,75%. Specifiek voor toerekening van rentelasten aan grondexploitaties geldt met ingang van 2016 de methode die is voorgeschreven in de Notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV en geldt een rekenrente van 3,13%. De doorberekende rente aan de producten dient als dekking van de werkelijk betaalde rente op opgenomen geldleningen.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Externe financieringskosten

Externe baten

Rente opgenomen langlopende geldleningen

12.496

Rente korte financieringsmiddelen

75

Rente korte financieringsmiddelen

-

Interne baten

Interne financieringskosten

Rente grondbedrijf

115

Rente over reserves en voorzieningen

3.815

Doorberekend aan producten

15.318

Overige financieringslasten

50

Saldo naar algemene dekkingsmiddelen

853

16.361

16.361

Het gemiddeld gewogen rentepercentage over de opgenomen leningen bedroeg in 2016 3,74%. Via de administratieve rekenrente wordt er 3,75% toegerekend naar de producten. Doordat er in 2016 minder is geïnvesteerd dan begroot is er € 1,1 miljoen minder rente toegerekend. Dit is een administratief resultaat, immers tegenover het positieve financieringsresultaat staan de lagere kapitaallasten op de producten.