Programma 12

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

252.332

255.522

257.995

101%

2.473

Lasten

7.397

6.351

8.828

139%

-2.477

Saldo baten en lasten

244.935

249.172

249.167

100%

-4

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.839

2.725

1.913

70%

-812

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.994

4.525

4.160

92%

365

Saldo verrekening met reserves

-1.154

-1.800

-2.247

125%

-448

Totaal resultaat programma 12

243.780

247.372

246.920

100%

-452

  • Resultaat uitkeringen gemeentefonds € 1,2 miljoen

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn doorgerekend op basis van de mei-, september- en decembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voordeel bedraagt per saldo € 1,2 miljoen. Het voornamelijk structurele voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • ·€ 1,0 miljoen voordelig als gevolg van een hoger accres. Accres is de koppeling van de uitkeringen aan de hoogte van de rijksuitgaven, het zogenaamde "samen de trap op en samen de trap af met het Rijk";
  • € 0,4 miljoen voordelig als gevolg van de taakmutatie op het gebied van de verhoogde asielinstroom, tegenover dit voordeel staan (voornamelijk binnen de programma’s 3 en 5) uitgaven voor de verhoogde asielinstroom van per saldo € 0,4 miljoen;
  • € 0,2 miljoen nadelig als gevolg van minder ontvangsten voorgaande jaren door een negatieve bijstelling van enkele parameters;

In de FinRap is een voordeel gerapporteerd van € 0,8 miljoen. Deze prognose was gebaseerd op de septembercirculaire.

  • Voordeel  Onroerende Zaakbelasting € 0,4 miljoen

Het voordeel betreft een eenmalige goodwillvergoeding voor in de BsGW gedane investeringen in het verleden.

  • Toeristenbelasting € 0,2 miljoen voordelig

Het incidenteel voordelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door extra ontvangsten toeristenbelasting over de periode 2014 en 2015. Het aantal gerealiseerde overnachtingen was hoger dan in de betreffende jaren in de prognose was meegenomen voornamelijk als gevolg van areaaluitbreiding in de hotelsector. Het structurele effect is grotendeels in de begroting 2017 verwerkt.

  • Treasury € 0,4 miljoen voordelig

Het voordelig resultaat op treasury komt met name door afwikkeling van claims als gevolg van de verkoop van Essent (€ 0,3 miljoen incidenteel voordelig).

  • Onverdeeld resultaat  € 1,4 miljoen nadelig

De salariskosten voor voormalig personeel en formatie met kanttekening is € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is het voordeel van het mobiliteitscentrum van € 0,3 miljoen toegevoegd aan de reserve reorganisatiekosten en is daarmee neutraal.
Per 2017 zal het IKB worden ingevoerd. Er is sprake van een éénmalige last van 7 maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB. Het betreft voor Venlo een bedrag van afgerond € 2 miljoen.

  • Taakstellingen € 1,8 miljoen nadelig

Bij Kadernota 2017, VoRap 2016 en FinRap 2016 bent u reeds geïnformeerd over het niet kunnen realiseren van een aantal openstaande bezuinigingstaakstellingen. Het beeld is sinds de FinRap niet meer gewijzigd. Per saldo leidt dit voor het geheel aan openstaande bezuinigingstaakstellingen tot een besparingsverlies van € 1,8 miljoen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

Financiering

5.098

5.593

110%

496

Integr.uitkering.soc.domein

97.109

97.109

100%

Lokale heffingen

34.871

35.372

101%

501

Overige alg dekkingsmiddelen

2.772

2.190

79%

-582

Uitkeringen gemeentefonds

118.397

119.643

101%

1.246

Lasten

Post onvoorzien

6

0%

-6

Vennootschapsbelasting

Toelichting Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Deze activiteiten zijn geïnventariseerd. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt extracomptabel berekend over (winstgevende) ondernemersactiviteiten. In deze jaarrekening is naar aanleiding van de geïnventariseerde resultaten geen post voor vennootschapsbelasting opgenomen, omdat naar verwachting geen afdracht zal hoeven plaatsvinden. De aangifte vennootschapsbelasting over 2016 zal echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de hoogte van de verschuldigde vennootschapsbelasting over 2016.

Onvoorzien
In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is het beleidsuitgangspunt vastgesteld inzake de post onvoorzien. De post onvoorzien is gekoppeld aan de effectuering van geïdentificeerde risico's.
De post onvoorzien bedraagt jaarlijks € 538.500.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsver-

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

gadering

28-9-2016

RB 2016-56

Onderzoek Q4

12

€ 360.000

(380 Voortgangsrapportage 2016)

30-11-2016

RB 2016-83

Vooronderzoekscommissie Q4

1

€ 3.712

21-12-2016

RB 2016-80

Commissie van Wijzen VVV

12

€ 142.920

(507 Financiële rapportage 2016)

21-12-2016

RB 2016-80

Integriteitsonderzoek

12

€ 26.000

(545 Financiële rapportage 2016)

Totaal

€ 532.632

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Reserve

292

2.824

-2.532

292

2.824

-2.532

Algemene Grondreserve

270

-270

270

-270

Res. Reorganisatiekosten

842

535

307

563

535

28

-279

-279

Res. Expeditie Venlo

975

365

610

610

610

-365

365

Res. MFA Arcen en Velden

46

46

46

46

Res. Arbeidsmarktbel.regio

238

238

238

238

Res.Individueel loopbaanbudget

508

168

340

101

168

-67

-407

-407

Res. Kapitaallasten Stadskant.

49

363

-314

49

363

-314

Res. Cum.afschrijving activa

13

13

14

14

Programma 12

2.725

4.525

-1.800

1.913

4.160

-2.247

-812

365

-448