Programma 04

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

3.927

9.013

9.242

103%

229

Lasten

120.530

129.901

139.896

108%

-9.995

Saldo baten en lasten

-116.603

-120.888

-130.654

108%

-9.766

Onttrekkingen aan reserves (baten)

111

6.350

12.672

200%

6.322

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.715

5.809

123%

-1.094

Saldo verrekening met reserves

111

1.636

6.863

420%

5.228

Totaal resultaat programma 04

-116.491

-119.252

-123.790

104%

-4.538

Het totale financiële resultaat na verrekening met de reserves bedraagt
-/- € 4,5 miljoen op dit programma. Bij de verrekening met de reserves is uiteraard rekening gehouden met de vastgestelde kaders omtrent de reserve Decentralisaties en Beschermd wonen.

  • Eigen bijdragen

Bij de baten zijn er voor 0,3 miljoen meer inkomsten uit eigen bijdragen. Dit is een gevolg van de herstelactie van inning eigen bijdragen.

  • Huishoudelijke hulp toelage (HHT)

De lasten voor de Huishoudelijke hulp toelage vallen voor 2016 € 2,7 miljoen lager uit vanwege een kleiner aantal deelnemers dan verwacht. De HHT-regeling is door het rijk eind 2016 beëindigd.

  • Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Op het onderdeel tegemoetkoming ziektekosten is een onderbesteding ontstaan van € 0,6 miljoen als gevolg van de bijsturing naar aanleiding van de prognose in de VoRap.

  • Beschermd wonen

Voor Beschermd Wonen is € 2,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Voor € 1,5 zijn dit hogere huisvestingsvergoedingen aan zorginstellingen conform landelijke afspraken. Voor € 1,2 miljoen zijn dit extra zorgkosten als gevolg van meer cliënten.

  • Maatwerk Jeugd

Er is € 33,5 miljoen uitgegeven aan maatwerk jeugd. Hierin zit € 1,5 miljoen aan nagekomen uitgaven van 2015, dus voor het kalenderjaar 2016 is er € 32 miljoen uitgegeven. In 2015 was dit € 29,5 miljoen, dus in 2016 is er € 2,5 miljoen meer uitgegeven. Dit is een gevolg van een groter aantal jongeren met zorg. In vergelijking met de begroting is er een overschrijding van € 10,5 miljoen. In de Finrap was hiervoor € 5,9 miljoen geraamd. De overige overschrijding kwam in april 2017 naar voren bij de eindafrekeningen met zorgaanbieders over 2016. Daarbij bleek dat veel jeugdzorg trajecten gebaseerd op rechtstreekse verwijzingen van huisartsen niet in beeld waren.

  • Maatwerk WMO

Op maatwerk WMO is er in 2016 nagenoeg evenveel uitgegeven als in 2015.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Sam fonds

26

26

26

42

-17

-42

-42

Res. Vrouwenopvang

54

54

6

6

-48

-48

Res.Decentr.uitk.vro

143

143

101

101

-42

-42

Res. Decentralisaties

4.715

-4.715

7.406

4.715

2.691

7.406

7.406

Res.Huishoudelijke Hulp Toelag

1.302

1.302

306

1.052

-746

-996

-1.052

-2.047

Res.Beschermd wonen

4.715

4.715

4.715

4.715

Res. Cum.afschrijving activa

111

111

113

113

1

1

Programma 04

6.350

4.715

1.636

12.672

5.809

6.863

6.322

-1.094

5.228

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Decentralisaties en de reserve Bescherm Wonen zijn niet begroot. Conform het genomen besluit bij de instelling van deze reserves worden zowel positieve als negatieve saldi op deze producten binnen het vierkant van de decentralisaties verrekend met de reserves.

Er is een kleinere toevoeging aan de reserve Huishoudelijke hulp toelage voor de regio-gemeenten gerealiseerd dan vooraf begroot doordat het Venlose deel van de reserve Huishoudelijke Hulp Toelage aan de reserve decentralisaties is toegevoegd.