Schuldindicatoren

Navolgende tabel geeft vier indicatoren aan waarmee de schuldpositie gemonitord wordt. De indicatoren betreffen:

Schuldindicatoren

Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

Solvabiliteitsratio

16%

15%

14%

Netto schuldquote (netto schuld / exploitatie)

75%

87%

83%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

61%

70%

69%

Netto schuld per inwoner

€ 3.031

€ 3.401

€ 3.175

Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)

2,55%

2,84%

2,28%

  • Solvabiliteitsratio 14%

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de waarde van de stad (investeringen) gefinancierd is met eigen geld. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de investeringen welke gefinancierd zijn met eigen geld. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen afgegeven welke marges passen bij een gezonde solvabiliteit voor decentrale overheden. Op basis van de 100.000+ stresstest hanteert de provincie een ratio waarbij wordt aangegeven dat een ratio < 20% het meest risicovol is. Met andere woorden dat de weerbaarheid relatief laag is. In 2014 bedroeg de solvabiliteitsratio 26,9% voor de steden met 100.000 - 300.000 inwoners en 31,9% voor Nederland als totaal.
De solvabiliteitsratio voor 2016 is uitgekomen op 14%. Uw raad heeft een streefwaarde van ≥ 20% vastgesteld. De solvabiliteit kan worden verbeterd door ofwel meer reserves aan te gaan houden (sparen) ofwel door minder te investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er minder geleend hoeft te worden.

  • Netto schuldquote 83%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten van de gemeente, hoe hoger een schuld acceptabel is. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG richtlijn geeft aan dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 130%. De netto schuld betreft het totaal aan schulden -/- de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Bij de inkomsten wordt uitgegaan van inkomsten vóór bestemming van reserves, omdat de inzet van reserves geen inkomsten zijn. Per ultimo 2016 is de schuldquote 83%. Hoewel toegenomen ten opzichte van 2015 is de schuldquote door een aantal (incidentele) factoren eind 2016 lager uitgevallen dan begroot. De voornaamste oorzaken bestaan uit:

  • achterstand op de planning in de realisatie van de (investerings)uitgaven;
  • het in mindere mate gebruik maken door TPN van de aan haar ter beschikking staande kredietfaciliteit.
  • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 69%

Zoals aangegeven bij netto schuldquote wordt de hoogte van de schuld ook bepaald door het verstrekken van gelden aan derden. De netto schuldquote wordt daarom tevens berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 100%. Per ultimo 2016 is de schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 69%.

  • Netto schuld per inwoner € 3.175

Deze indicator betreft de netto schuld afgezet tegen het aantal inwoners. Van jaar op jaar kan dit kengetal mutaties vertonen als gevolg van fluctuaties in investeringen. Daarom is de schuld per inwoner vooral voor de middellange termijn een goede indicatie. In 2016 was de netto schuld per inwoner € 3.175. Ten opzichte van 2015 is de schuld per inwoner gestegen als gevolg van een hogere netto schuld en een lichte stijging van het aantal inwoners.

  • Rentedruk 2,28%

De rentedruk geeft de netto rentelasten weer ten opzichte van de inkomsten vóór bestemming van reserves. Deze indicator geeft weer welk deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Volgens de financiële barometer, een financiële stresstest die ontwikkeld is bij een landelijke overleg groep van financiële beleidsmakers van 100.000+ gemeenten, is een rentedruk tussen de 1% en 3% normaal voor een gemeente.