EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

De EMU-tekortruimte voor decentrale overheden is genormeerd op grond van de wet Hof. Per kabinetsperiode wordt met het Rijk een pad voor de EMU-tekortruimte van decentrale overheden afgesproken. Deze afspraak voor de EMU-tekortruimte van decentrale overheden is een macroplafond voor het bedrag (uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product), waarmee de netto schuld van de gezamenlijke decentrale overheden in een jaar maximaal mag toenemen. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten zelf afspraken maken voor een verdere onderverdeling van de toegewezen EMU-tekortruimte.

Voor deze kabinetsperiode is in de bestuursafspraken afgesproken, dat de EMU-tekortruimte voor decentrale overheden krimpt van (een voorheen vaste ruimte van) -0,5% van het bbp naar -0,4 % van het bbp in 2016 en -0,3% van het bbp in 2017. Daarnaast is voor de jaren 2016 en 2017 een ambitiewaarde van -0,2% van het bbp afgesproken. Momenteel wordt bezien of de daling van de EMU-tekortruimte realistisch en verantwoord is.

Tot dusver heeft de Wet Hof voor Venlo geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet hebben geleid tot overschrijdingen.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2016 weer. Met ingang van het jaar 2016 geldt er geen referentiewaarde voor individuele gemeenten, omdat afgesproken is dat er geen onderlinge verdeling van de EMU-tekortruimte voor decentrale overheden tussen gemeenten, provincies en waterschappen komt. Voor 2016 was een overschrijding van € 21,4 miljoen begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo is circa € 1 miljoen negatiever uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het gerealiseerde exploitatiesaldo vóór mutatie reserves lager is dan begroot, de afschrijvingen lager zijn dan begroot (beide negatief effect op EMU-saldo) en doordat er minder investeringsuitgaven hebben plaatsgevonden dan gepland (positief effect op EMU-saldo).

EMU saldo 2016

(Bedragen x € 1.000)

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo

Begroting 2016

Rekening
2016

1

Exploitatiesaldo 2016 vóór toevoeging aan-/onttrekking uit reserves

-2.504

-14.246

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

21.916

15.015

3

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

7.718

9.806

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

40.013

25.370

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

85

74

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

3.504

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

12.600

12.544

8

Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

12.900

8.946

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

8.931

7.565

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

11

De verwachte boekwinst op de exploitatie bij verkoop van effecten?

0

0

=

Berekend EMU-saldo gemeente Venlo

-21.429

-22.380