Programma 11

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

20.591

20.364

21.343

105%

979

Lasten

46.492

41.843

42.672

102%

-829

Saldo baten en lasten

-25.902

-21.479

-21.329

99%

150

Onttrekkingen aan reserves (baten)

5.470

1.666

1.481

89%

-185

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-1.406

27

0%

27

Saldo verrekening met reserves

6.876

1.639

1.481

90%

-158

Totaal resultaat programma 11

-19.026

-19.841

-19.849

100%

-8

  • Op het beheer van de openbare ruimte zijn € 0,7 miljoen meer baten en € 0,3 miljoen minder lasten gerealiseerd

Dit wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Denk hierbij aan onder andere een toename van de legesontvangsten, extra kosten vanwege een calamiteit (verzakking in de Roermondseweg) en wegwerken van achterstanden in het beheer en onderhoud van openbaar groen.

  • Service openbare ruimte € 0,2 miljoen voordelig

Zoals vermeld in de FinRap zijn we incidenteel terughoudend geweest in het vervangen en repareren van objecten in de openbare ruimte wat heeft geleid tot een voordeel van € 0,2 miljoen.

  • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed € 0,3 miljoen meer baten (conform FinRap) en € 0,5 miljoen hogere lasten (deels reeds in de FinRap gemeld)

De inkomsten uit huren en pachten waren hoger dan begroot (€0,2 miljoen). Daarnaast zijn inkomsten uit de verkoop van reststroken gerealiseerd welke niet zijn begroot. (€ 0,1 miljoen). In de prognose van de FinRap 2016 was hier reeds rekening mee gehouden.
Hogere uitgaven worden veroorzaakt door onder andere extra afschrijvingen op het vastgoed geweest vanwege het opschonen van de staat van activa, hogere energielasten en belasting van gemeentelijk vastgoed. Deels zijn de hogere uitgaven reeds in de FinRap 2016 gemeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het correctief onderhoud op kunst in de openbare ruimte.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Kapitaallasten Stadskant.

175

175

175

175

Res. Cum.afschrijving activa

38

38

38

38

Egal.res. Afvalstoffenheffing

1.275

1.275

1.136

1.136

-139

-139

Egal.res. Openbare Verlichting

178

27

150

131

131

-46

27

-19

Programma 11

1.666

27

1.639

1.481

1.481

-185

27

-158

De lagere onttrekking aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is direct gevolg van het resultaat op het product afvalstoffenheffing. Dit betreft een gesloten circuit.
De lagere onttrekking aan de reserve Openbare Verlichting is het gevolg van het raadsbesluit tot instelling van deze egalisatiereserve. Conform raadsbesluit worden de voor- en nadelen op het product Openbare Verlichting geëgaliseerd via deze reserve.