Reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening

Rekening

Realisatie 2016

Boekwaarde

1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

25.003

9.550

8.121

26.432

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

17.642

3.170

292

20.520

Algemene Grondreserve

7.362

6.379

7.829

5.912

Totaal reserves met een Bufferfunctie

25.003

9.550

8.121

26.432

B

BESTEMMINGSRESERVES

57.650

12.384

18.100

51.935

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Reorganisatiekosten

398

535

563

370

Reserve Beeld.kunst openbare ruimte

95

95

Reserve Sam fonds

26

42

26

42

Reserve Expeditie Venlo

610

610

Reserve Dependance Universiteit Maastricht

500

500

Reserve Kennisinfrastructuur

188

188

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

103

3

106

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

1.014

6

1.007

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

91

91

Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut

745

3.991

4.736

Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

57

57

Reserve Multifunctionele accomm. A & V

46

46

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

452

14

466

Reserve GVVP

Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad

36

36

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

499

100

330

269

Reserve Bodemkwaliteit

1.265

844

808

1.301

Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang

143

101

42

Reserve Individueel loopbaanbudget

1.032

168

101

1.099

Reserve Decentralisaties

2.788

4.715

7.503

Reserve Regionaal Werkbedrijf

478

457

155

780

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

451

100

550

Reserve Cultuurfonds

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.

65

65

Reserve Geluidkwaliteit

1.869

134

1.735

Reserve Huishoudelijke hulp toelage

1.302

1.052

306

2.047

Reserve Beschermd wonen

4.715

4.715

Totaal overige Bestemmingsreserves

18.966

12.021

16.104

14.884

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

12.007

363

224

12.146

Reserves Afschrijving activa

24.334

24.334

Reserve Cumulatieve afschrijving activa

-3.637

504

-4.141

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

32.705

363

728

32.340

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

5.379

1.136

4.242

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

51

51

Egalisatiereserve Openbare verlichting

549

131

418

Totaal Egalisatiereserves

5.979

1.268

4.712

TOTAAL RESERVES

82.654

21.934

26.221

78.367

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening

Rekening

Realisatie 2016

Boekwaarde

1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

346

9.959

-9.614

Totaal saldo baten en lasten

346

9.959

-9.614

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

83.000

21.934

36.180

68.753

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

2.553

2.850

3.059

2.344

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

46

568

441

173

Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen

101

101

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

158

784

666

277

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages

285

284

404

165

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

358

1.053

781

629

Voorziening onderhoud GRP+

10.430

2.300

2.348

10.382

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

153

60

69

144

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

14.085

7.899

7.870

14.114

2

Voorzieningen Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

159

57

1

216

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.103

285

2.388

Totaal voorzieningen Middelen van derden

2.262

342

1

2.604

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders

3.452

815

4.267

Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV

381

277

105

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Green Park Venlo

3.928

750

4.677

Voorziening Escrow Attero

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

4.249

224

4.025

Voorziening Villa Flora

285

285

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

2.500

Totaal Voorzieningen Overige

14.840

1.565

500

15.904

TOTAAL VOORZIENINGEN

31.186

9.806

8.371

32.622

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

114.186

31.740

44.551

101.375

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2016

Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet: https://www.venlo.nl/middelen

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen reserves

Bedragen x € 1.000

Naam Reserve

Bedrag

Toelichting

Reserve Reorganisatiekosten

279

Voor 2017 zijn nog mobiliteitskosten te voorzien bestaande uit loonkosten, eventueel beëindigingskosten en/of WW kosten. Hiervoor zijn de huidige beschikbare middelen in 2017 naar verwachting ontoereikend

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

466

Verkoop locatie in 2017 te verwachten.

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

48

Werkzaamheden worden doorgezet naar 2017. Heeft verband met het onderzoek naar een locatie voor maatschappelijke opvang. Naar verwachting wordt dit in 2017 afgerond. In 2015 en 2016 is er respectievelijk 6.000 en 6.287 onttrokken.

Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang

42

Bij de finrap 2016 is een onttrekking geraamd van € 75.000 t.b.v. trainingen huiselijk geweld. Deze trainingen zijn zowel inhoudelijk als financieel nog niet helemaal afgerond. De restantmiddelen dienen daarom overgeheveld te worden. Momenteel is ten behoeve van deze trainingen een subsidieverzoek bij de Provincie ingediend. Als dit verzoek wordt toegekend, dan vindt verrekening met de reserve plaats.

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

169

Hiervoor wordt een coördinerende functie in de regio ingezet. Verder zijn er diverse overige kosten in het kader van arbeidsmarktbeleid in de regio.

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

65

Uitgaven worden verwacht in de jaren 2017 en verder.

Reserve Huishoudelijkehulp toelage

996

Restant zal in 2017 aan de regio gemeenten worden overgemaakt.

2.063

Opheffen Reserves en Voorzieningen / wijziging looptijd

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Multifunctionele accomm. Arcen en Velden

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Dependance Universiteit Maastricht

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Beschermd wonen

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening groot onderhoud Schoolgebouwen

Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.