Inleiding

Dit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Ten dele staat deze informatie ook bij de paragrafen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 6.351
realisatie
€ 8.828
afwijking
€ -2.477 -28.1%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 255.522
realisatie
€ 257.995
afwijking
€ 2.473 1.0%

Programmadoelstelling

De strategische doelstelling van dit programma is "het hebben van een duurzaam gezonde financiële huishouding voor de gemeente". Deze strategische doelstelling beslaat de gehele concernbegroting, in dit programma wordt dit expliciet verwoord en zichtbaar gemaakt. Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder.

'C2C en duurzaamheid' is een belangrijke ambitie vanuit het coalitie-programma. Ook middelen zijn, net als grondstoffen, schaars en dienen daar te worden gealloceerd waar hun relatieve (maatschappelijk) rendement het hoogst is. Dit betekent dat we ook in Venlo kiezen voor een permanente kringloop waarbij (beleidsmatige) keuzes worden gemaakt tot vrijval van middelen ter financiering van aanvullende ambities en intensiveringen. Ook hiervoor geldt dat kringloop onze kracht is. Doelmatigheid, doeltreffendheid, 'maatschappelijk verantwoord financieren', de (middel)lange termijn horizon, zijn belangrijke uitgangspunten. Bij de behandeling van de kadernota (mei 2016) en de financiële verordening (september 2016) heeft uw raad besloten om 'duurzaam' nadrukkelijk te benoemen in de strategische doelstelling voor wat betreft de financiële positie.

In 2016 heeft de provincie geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtkader).

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Provinciaal toezicht (meerjarig repressief)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder. Dit wordt aangeduid met de waarde 1,00 (preventief toezicht heeft de waarde 0,00).

Doelen & Prestaties

Algemeen

 • Actualisatie van de Financiële verordening (september 2016). In de financiële verordening zijn de uitgangspunten opgenomen voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. In de kadernota 2017 - 2020 heeft uw raad nadere besluiten genomen in relatie tot aanscherping van het strategisch financieel beleid en is verwerkt in de financiële verordening. Relevante ambities uit het coalitieprogramma zijn onderdeel geweest van de afwegingen;
 • Implementatie van gewijzigde wetgeving in het kader van de vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor versterking van de positie van de gemeenteraad is het BBV vernieuwd en gewijzigd. In 2017 zal de afronding plaatsvinden;
 • Implementatie van de Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven. In 2017 zal de afronding plaatsvinden.

Materieel en structureel sluitende (meerjarenbegroting)

 • De jaarrekening 2016 sluit met een negatief rekeningsaldo van € 9,6 miljoen. Het negatieve resultaat zal ten laste gebracht worden van de algemene reserve;
 • Het resultaat budgettair kader Sociaal Domein bedraagt € 11,9 miljoen negatief. Hiervan wordt, overeenkomstig het vastgestelde budgettair kader, € 7,5 miljoen ten laste gebracht van de daarvoor beschikbare reserve Decentralisaties. De reserve Decentralisaties is daarmee volledig uitgeput. Het restantbedrag van € 4,4 miljoen komt ten laste van de algemene reserve en is onderdeel van het resultaat zoals verwoord in de vorige bullet;
 • Monitoring van de realisatie van de vastgestelde bezuinigings-taakstellingen is onderdeel van de P&C cyclus. In het voorjaar bij behandeling van de kadernota zijn alle bezuinigingstaakstellingen beoordeeld op realisme en haalbaarheid. Niet realiseerbare taakstellingen zijn behandeld bij de kadernota, VoRaP, Begroting en de FinRap;
 • Specifieke rijksbezuinigingen zijn doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap;
 • Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties zijn doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting. Rijksbezuinigingen en efficiencykortingen die 'teruggedraaid' zijn, zijn 'teruggegeven' aan het betreffende beleidsterrein;
 • In de paragraaf financiering wordt standaard een paragraaf opgenomen inzake de resultaten van verwerving derde geldstromen.

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente"

 • Risico's en het identificeren van nieuwe risico's is standaard onderdeel bij de instrumenten van de P&C cyclus waarbij ook gekeken wordt naar de effectiviteit van de genomen risicostrategie;
 • Bij de begrotingsbehandeling 2017- 2020 in november van 2016 is besloten de begrotingsoverschotten 2017-2020 te storten in de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. De weerstandsratio bedraagt 0,68 en bevindt zicht onder de streefwaarde  van >=1,0;
 • In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op het programma verbetering bedrijfsvoering. Op basis van de prioritering is actualisatie van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement doorgeschoven.

De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

 • Voor de beoordeling van de wendbaarheid van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten. Indien de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is er sprake van een hogere wendbaarheid. De jaarrekening laat zien dat de structurele baten lager zijn dan de structurele lasten (-1,0%).  

De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau

 • Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De investeringsuitgaven zijn gefinancierd vanuit de beschikbare financieringsmiddelen;
 • Wij gaan behoudend om met het verstrekken van leningen aan derden. Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen verstrekt aan derden. In 2016 is er een kortlopende lening verstrekt aan VVV ad € 0,2 miljoen. Deze lening is in juli 2016 terugbetaald.
 • Het kapitaallastenplafond is niet overschreden;
 • Het liquiditeitenbeheer heeft plaatsgevonden door monitoring van de liquiditeitspositie en sturing op liquiditeitsprognoses;
 • In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op het programma verbetering bedrijfsvoering. Op basis van de prioritering is actualisatie van het beleidskader investeringsbeleid en 'verstrekken van leningen en garanties' doorgeschoven.  Zowel de processen als de bestuurlijke informatievoorziening is in 2016 op deze onderdelen verbeterd en verder geïmplementeerd;
 • De schuldquotes en het kengetal grondexploitatie bevinden zich onder de door uw raad vastgestelde streefwaarden en onder de VNG afgegeven richtlijn. De solvabiliteitsratio bevindt zich onder de door uw raad vastgestelde streefwaarde.  

Financiën

Programma 12: Algemene middelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

255.522

257.995

101%

2.473

Lasten

6.351

8.828

139%

-2.477

Saldo baten en lasten

249.172

249.167

100%

-4

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.725

1.913

70%

-812

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.525

4.160

92%

365

Saldo na verrekening met reserves

-1.800

-2.247

125%

-448

Totaal resultaat programma 12

247.372

246.920

100%

-452

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

Financiering

5.098

5.593

110%

496

Integr.uitkering.soc.domein

97.109

97.109

100%

Lokale heffingen

34.871

35.372

101%

501

Overige alg dekkingsmiddelen

2.772

2.190

79%

-582

Uitkeringen gemeentefonds

118.397

119.643

101%

1.246

Lasten

Post onvoorzien

6

0%

-6

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien jaarlijks € 538.500. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsver-

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

gadering

28-9-2016

RB 2016-56

Onderzoek Q4

12

€ 360.000

(380 Voortgangsrapportage 2016)

30-11-2016

RB 2016-83

Vooronderzoekscommissie Q4

1

€ 3.712

21-12-2016

RB 2016-80

Commissie van Wijzen VVV

12

€ 142.920

(507 Financiële rapportage 2016)

21-12-2016

RB 2016-80

Integriteitsonderzoek

12

€ 26.000

(545 Financiële rapportage 2016)

Totaal

€ 532.632