Programma 07

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

2.812

3.206

3.074

96%

-132

Lasten

11.954

12.079

11.914

99%

165

Saldo baten en lasten

-9.141

-8.873

-8.840

100%

33

Onttrekkingen aan reserves (baten)

32

32

32

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

75

Saldo verrekening met reserves

-43

32

32

100%

Totaal resultaat programma 07

-9.184

-8.841

-8.808

100%

33

  • Binnensportaccommodaties

Zoals gemeld bij de Finrap 2016 is er op Binnensportaccommodaties sprake van een overschrijding van de uitgaven van € 0,3 miljoen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat de energiekosten van zwembad De Wisselslag over de periode 2013 tot en met 2015 pas in 2016 in rekening zijn gebracht. Voor 2017 is de verwachting dat de begroting voor de energiekosten toereikend is.

  • Buitensportaccommodaties

Op Buitensportaccommodaties is zowel sprake van lagere inkomsten van € 0,1 miljoen als lagere uitgaven van € 0,4 miljoen. De verminderde huurinkomsten worden voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een interne herverdeling van kosten, waarbij de begrote huuropbrengsten met € 0,1 miljoen zijn verhoogd. Deze verhoging is echter niet gevolgd door een besluit om de huurtarieven te verhogen zodat de verhoging van de huuropbrengsten niet is ‘doorberekend’.
De onderschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt doordat een voorgenomen versnelde afschrijving (kapitaallasten) niet is geëffectueerd. Hierdoor is het resultaat met hetzelfde bedrag verbeterd.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

32

32

32

32

Programma 07

32

32

32

32