Overzicht kapitaallasten

RENTE
Basisgegevens
Als basis voor de berekening van de rente geldt de verkorte balans van vaste activa (inclusief Onderhanden werk Grondbedrijf) en vaste passiva primo 2016.

bedragen x € 1.000

ACTIVA

primo 2016

PASSIVA

primo 2016

Vaste activa

Eigen vermogen

Activa

407.044

Reserves

83.000

Vlottende activa

Overige

Onderhanden werk (grondvoorraad)

13.214

Voorzieningen

31.186

Langlopende schulden

332.019

Overschot aan financierings-

-25.094

middelen

420.258

420.258

Uit bovenvermelde activeringen en passiveringen zijn de volgende rentebaten en -lasten voortgevloeid:

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Omschrijving

bedrag

Omschrijving

bedrag

Externe financieringskosten

Externe baten

Rente opgenomen geldleningen

12.496

Rente over het overschot aan financieringsmiddelen

75

Rente korte financierings-middelen

-

Interne financieringskosten

Interne baten

Rente over reserves en voorzieningen

3.815

Rente grondbedrijf

115

Overige financieringslasten

50

Doorberekend aan producten

15.318

Saldo kostenplaats rente (960)

853

16.361

16.361

Toelichting over dit overzicht:

Externe financieringskosten

Rente opgenomen geldleningen / waarborgsommen
Conform de staat van opgenomen langlopende geldleningen 12.496
Betaalde rente kortlopende financiering -

Interne financieringskosten

Rente over reserves en voorzieningen
De reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financierings-middel. Hierover wordt rente berekend die ten gunste wordt gebracht van
de exploitatie (functie 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar). Als percentage wordt de gewogen gemiddelde rente van de langlopende leningen gehanteerd.
De totale reserves en voorzieningen bedragen per
1 januari 2016 114.186
Af: reserves en voorzieningen Grondbedrijf 12.165-

————
102.021

Bij 3,74 % bedraagt de rente 3.815
Overige financieringslasten 50

TOTAAL LASTEN 16.361

BATEN

Externe baten

Rente over het overschot aan financieringsmiddelen
Het overschot aan financieringsmiddelen bedraagt 25.094
Ontvangen rente 75

Interne baten

Rente grondexploitaties
Aan de grondexploitaties wordt rente toegerekend gebaseerd op het gewogen gemiddeld rentepercentage over de lange en korte financieringsmiddelen in de verhouding vreemd vermogen - totaal vermogen. Het gewogen gemiddeld rentepercentage is 3,74%. De verhouding vreemd vermogen - totaal vermogen 84%. Het rentetarief voor de grondexploitaties bedraagt 3,13%.
De basis voor de rente is het onderhanden werk -/- reserves & voorzieningen van het grondbedrijf per 01-01-2016:

Onderhanden werk Grondbedrijf 15.837
Reserves en voorzieningen Grondbedrijf 12.165

————

3.672

Bij 3,13% rente is dit 115

De rente wordt toegerekend aan de producten op basis van een administratieve rekenrente van 3,75%. 15.318

Toerekening van de rente:

Het percentage van de te verdelen rente wordt bij de Kadernota voorafgaande aan het begrotingsjaar vastgesteld. Voor de begroting 2016 is dit percentage vastgesteld op 3,75%. Op basis hiervan en rekening houdende met de vooraf bepaalde rente wordt deze rente over de boekwaarde op 1 januari 2016 toegerekend aan de producten / projecten.

Conform de activastaat is toegerekend 15.318
De aan activa toe te rekenen rente bedraagt 16.171

————

Te veel verdeeld over de producten 853
Dit bedrag wordt ten gunste van het product 960 "Saldo van kostenplaatsen" op beleidstaak 960 verantwoord.

TOTAAL BATEN 16.361

AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen worden berekend conform de nota afschrijvingsbeleid. Conform de activastaat, opgenomen onder bijlagen,
bedragen deze: 15.015