Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op
  € 9 miljoen.
 • De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
  - de algemene reserve;
  - de overige bestemmingsreserves;
  - de post onvoorzien;
  - de algemene grondreserve.
  In de jaarrekening 2016 is de aanname gemaakt dat het negatieve jaarrekeningresultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.
 • Gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0.
 • Bij risico's van de Algemene Dienst die nog niet te vertalen zijn in een financiële omvang is uitgegaan van een benodigde weerstandscapaciteit van
  € 200.000,-.
 • Bij de kanspercentages van risico's van de Algemene Dienst (0-10%, 11-25%, 26-50% en 51-100%) is uitgegaan van een ‘worst case scenario’. Dat wil zeggen dat voor deze kanspercentages de bovenkant van de bandbreedte is aangehouden: respectievelijk 10%, 25%, 50% en 100%.
 • Risico’s zijn geprioriteerd op basis van de vermenigvuldiging kans x impact en vervolgens op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.