Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.
In de begroting 2016-2019 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2016 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2016, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 20.822
realisatie
€ 22.194
afwijking
€ -1.372 -6.2%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 7.543
realisatie
€ 7.803
afwijking
€ 260 3.3%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Voor de in 2016 bereikte effecten bij dit strategische doel zijn de meetgegevens van twee indicatoren beschikbaar. Het inwonertal was per 1 januari 2017 geraamd op 100.350, maar is uitgekomen op 101.036. In directe samenhang hiermee is het migratiesaldo, geraamd op +125, uitgekomen op +687; de 'extra' groei komt volledig op het conto van buitenlandse immigratie, namelijk + 831. Van de derde indicator, de score veiligheid, zijn de gegevens pas in mei beschikbaar.

Tactische doelen
Wij hebben voor 2016 de volgende tactische doelen nagestreefd.

  • Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving.
  • Het realiseren van gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.
  • Het benutten cultuurhistorische en archeologische waarden.
  • Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

In 2016 hebben wij vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan deze doelen, telkens ingedeeld naar resultaatgebieden.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Het Uitvoeringsprogramma vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH) is uitgevoerd; speerpunten bij het toezicht waren constructieve en brandveiligheid, asbest en opslag gevaarlijke stoffen. Er zijn 543 omgevingsvergunningen verleend en ruim 600 meldingen / ontheffingen afgehandeld. Overigens is een gedeelte van onze taken uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD) waarin Venlo participeert. Vanuit het project kamerverhuur zijn 142 pandeigenaren en -verhuurders en is het uitvoeringsbeleid “Regels kamerverhuur Venlo 2016 “ vastgesteld. Deregulering van de kapverordening is voorbereid waarbij de vergunningplicht grotendeels wordt afgeschaft. De 'Kan-bepaling' (ambtelijke welstandsadvisering) is uitgewerkt en de nieuwe adviescommissie welstand en erfgoed (AWE) is benoemd
Planinstrumentarium
In 2016 zijn de 'uitgangspunten Omgevingsplan' vastgesteld door de raad en is gestart met een concept-plan voor de kern Tegelen. We hebben (eerste) gesprekken gevoerd met de provincie, woningcorporaties, voorzitters wijkraden, veiligheidsregio, GGD, regiogemeenten. Ook is een inventarisatie uitgevoerd van alle gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving die opgenomen kunnen worden in het Omgevingsplan. Eén concreet Omgevingsplan is in 2016 al door de raad vastgesteld voor een deellocatie, namelijk Erkenkamp Tegelen.
Met het oog op invoering van de Omgevingswet medio 2019 is een organisatiebrede impactanalyse opgesteld voor vijf thema`s: planinstrumentarium, processen en organisatie, cultuur, gedrag en competenties, digitalisering en bestuurlijke keten.
Daarnaast zijn zestien bestemmingsplannen en één beheerverordening vastgesteld door de gemeenteraad, twee wijzigingsplannen door het college.
Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen
Reguliere trajecten als herinrichting van beken zijn conform planning verlopen. De subsidieregeling “afkoppelen” is ingesteld en ter deregulering van het kapbeleid is een (concept) bomenkaart opgesteld en de APV aangepast.
Bij de provincie hebben we een verzoek ingediend voor uitbreiding van het Nationaal Park ‘De Maasduinen’ tot aan de A67. Belangrijke mijlpaal voor het koploperproject Maas Venlo was, na vaststelling van het onderzoek 'Bouwen met Maaswater', het behalen van de status MIRT-verkenning met een besluit van de minister van I&M.
Onder de vlag Agenda Groen & Water zijn uitgangspunten in de vorm van richtinggevende uitspraken geformuleerd ter vaststelling door de raad (begin 2017). In regionaal verband is gewerkt aan de zogenaamde Delta-opgave: hoogwaterbescherming (Deltaprogramma Maas), bestrijding wateroverlast en droogte in het landelijk gebied (Deltaplan Hoge Zandgronden) en ruimtelijke adaptatie in het stedelijk gebied (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). De regie bij deze opgaven lag bij provincie, waterschap en rijkswaterstaat.
Milieu en duurzaamheid
Speciaal was het principebesluit om in 't Ven C2C-woningen te laten bouwen. We hebben het ambitieweb Venlo Principes ontwikkeld om aan de voorkant van projecten of ontwikkelingen duurzaamheids-/C2C-doelstellingen te formuleren. Dit instrument wordt doorontwikkeld naar een breed toegankelijke digitale tool. Een proef met het verbeterd scheiden van afvalstromen heeft getoond dat circulaire economie op termijn binnen handbereik ligt. Na het uitvoeren van een enquête onder de deelnemers wordt het uitvoeringsplan momenteel op enkele praktische aspecten bijgesteld.
De Nota duurzame ontwikkeling milieuaspecten, gericht op beleidsmatig duurzame ontwikkeling van de milieuaspecten bodem, geluid, lucht en externe veiligheid, is gevorderd tot het opstellen van (concept) afwegingskaders. De aandacht is met name uitgegaan naar integraliteit en toetsbaarheid van kwaliteitsaspecten die naadloos aansluiten bij het Omgevingsplan (zie boven, kopje 'Planinstrumentarium').
Eind 2016 is de regionale conceptvisie Energie (kader: Provinciaal Omgevingsplan Limburg) opgeleverd. Hierin wordt vermeld wat het regionale energieverbruik is, wie de gebruikers zijn, waar vanuit overheden de focus komt te liggen, wat de ruimtevraag aan duurzame energieopwekking zal zijn om de energiedoelstellingen te behalen en een actieprogramma waarin vermeld staat wat de regio gezamenlijk gaat oppakken.

Benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden
In co-creatie zijn uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe erfgoednota 'Erfgoud'. Deze ‘tussenstand’ is breed onder stakeholders uitgezet. Het proces heeft wel meer tijd gekost dan geraamd: de in 2016 geraamde oplevering zal in 2017 plaats vinden. Ter vergroting van het draagvlak voor erfgoed en ter verantwoording van de inzet van erfgoedmiddelen is verslag gedaan in de ‘Venlose Katernen’.
Met bijdragen van provincie en gemeente zijn drie majeure restauratie- en herbestemmingsprojecten tot een goed einde gebracht: Gouden Berg, Puddingfabriek en Kapelboerderij Genooyerhof. Daarnaast is gestart met de restauratie en herbestemming van de Arenborghoeve. Met de provincie zijn concrete doelen gesteld t.a.v. de inzet van middelen voor restauratie en herbestemming van erfgoed omwille bij Rondje Fort, vestingmuur ’t Bat en Postkantoor. Tenslotte hebben we een vervolg gegeven aan het erfgoed-informatiesysteem (o.a. Schanstoren, de Luif).

Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners
De woningbouwprogrammering heeft sterk in het teken gestaan van regionale opgaven uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg. Op basis daarvan is een regionaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en een regionaal afwegingskader opgesteld om tot herprogrammering te komen (: 40% reductie plan capaciteit in 2020). Er zijn vervolgstappen uitgezet met als doel het creëren van ‘voorzienbaarheid’, dat wil zeggen: het waar mogelijk zonder planschadekosten kunnen schrappen van plannen.
Mede vanuit de Regionale Structuurvisie Wonen is vervolgens de lokale woonvisie vastgesteld. Het regionale afwegingskader is doorvertaald naar een lokaal afwegingskader woningbouwplannen (begin 2017 ter vaststelling in college). De startersleningen zijn op basis van een aangepaste en door de raad vastgestelde verordening gecontinueerd waarbij ook de provincie haar bijdrage in de regeling verlengde.
Met de woningbouwcorporaties zijn, als opvolger van STRAK (Strategisch Akkoord)-2 en mede op basis van een 'bod' aan de gemeente door de drie corporaties (voor het eerst ook Wonen Limburg) prestatieafspraken-2017 vastgesteld volgens het stramien van de nieuwe Woningwet die pas laat in 2015 definitief van kracht werd. Ook de huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. heeft de prestatieafspraken mede ondertekend.

Instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

Geluidkwaliteit - In 2016 zijn we gestart met het opstellen van een beleidsnota Sanering Verkeerslawaai. 78 woningen aan de Roermondseweg-Grotestraat Tegelen zijn gesaneerd, voor 64 verdere aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen is de subsidieaanvraag toegekend.
Luchtkwaliteit - In de parkeergarage Maaswaard zijn acht plaatsen gerealiseerd voor het laden van elektrische voertuigen. De beleidsnota Laadinfrastructuur is voorbereid met als doel het stimuleren ven elektrisch vervoer. De nota geeft kaders en criteria voor uitbreiding van e-laadpunten in de openbare ruimte én laadmogelijkheden voor particulieren.
Bodemkwaliteit - Het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020, al inspelend op de Omgevingswet 2019, is vastgesteld. Enkele daarvoor noodzakelijke projecten zijn opgestart, o.a. Ecologische Kosten Baten Analyses voor twee locaties en een verkenning voor de noodzaak voor gebiedsgericht grondwaterbeheer met daarin nieuwe communicatietools voor gesprekken met stakeholders. Voor de beleidstransitie is een plan van aanpak in de maak.
Externe veiligheid - We hebben in 2016 vastgesteld: een afwegingskader voor de toetsing van ruimtelijke plannen, de Nota omgevingsveiligheid TPN als afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen van bedrijvigheid en ruimtelijke ordening op TPN, en (in opdracht van de RUD) het Uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Bevolkingsontwikkeling

100.328,00

101.036,00

100.700,00

100.800,00

100.900,00

100.950,00

Aantal inwoners van Venlo per ultimo peiljaar (jaarlijks, CBS). Streefwaarden: groei door studenten: 600 tot 2020.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Migratiesaldo Venlo

187,00

687,00

125,00

125,00

125,00

125,00

Absolute migratiesaldo per ultimo peiljaar (jaarlijks, interne gegevens PDV). Realisatie 2015: inclusief saldo asielzoekers na sluiting resp. heropening AZC. Streefwaarden vanaf 2016: rekening houdend met studenten. Realisatie 2016: buitenlanders +831.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Score veiligheid Venlo

6,70

6,70

6,70

6,70

Schaalscore ‘veiligheid’ als rapportcijfer (tweejaarlijks, Integrale Veiligheidsmonitor). Streefwaarden: aanname behoud cijfer. Realisatie 2016: cijfers pas in mei beschikbaar.

Doelen & Prestaties

De meerderheid van de activiteiten in dit programma betreft, anders dan bijvoorbeeld die in een programma als Ontwikkeling centrumstad met zijn impuls-karakter, ‘regulier werk’, vaak vanuit wettelijke verplichtingen. Zelfs bij dit reguliere werk, maar zeker bij de meer ambitie-gerichte thema's, is meer dan in vorige jaren in cocreatie/codesign gewerkt met stakeholders waar dat mogelijk was. Een sprekend voorbeeld was de beleidsherijking Agenda Groen & Water met zijn interactieve workshops en ondersteuning door social media.
Met externe contacten is zeer intensief samengewerkt rond de pilot Omgevingsplan (ministeries, G32, regio- en andere pilotgemeenten), de Delta-programma's (provincie, waterschappen, ministeries: Koploper-project!), omgevingsveiligheid en geluidsniveaus bij emplacementen (landelijke projectgroep), natuur- en landschapssystemen (Nationaal Park De Maasduinen, Natuurpark Maas-Schwalm-Nette), milieu/duurzaamheid (bedrijvennetwerk Energiedeal Venlo, Regionale Energie Alliantie, Innovatiehuis MKB Keyport).
Binnen de overleggen met de corporaties is veel aandacht besteed aan de aanpak van de woonwagenlocaties, de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten, de leegstand van maatschappelijk vastgoed, en hoe de door het rijk gewenste scheiding van wonen en zorg aan te pakken. Van directe (co)financiering was sprake bij de startersleningen.

Op het vlak van cultuurhistorie is actief gestuurd op erfgoedrestauratie en - herbestemming met behulp van advisering en subsidies, altijd als cofinanciering in de totale kosten van projecten. Ook hier is rond de nieuwe Erfgoednota een intensief proces van interactieve workshops met externe partijen en inwoners gevolgd. Rond kleinere archeologische trajecten zijn diverse bureaus begeleid en (deel)rapporten beoordeeld.
Bij vergunningverlening moet (andermaal) de intensieve samenwerking en afstemming met de RUD worden genoemd.

Financiën

Programma 10: Wonen en Leefomgeving

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

7.543

7.803

103%

260

Lasten

20.822

22.194

107%

-1.372

Saldo baten en lasten

-13.279

-14.391

108%

-1.112

Onttrekkingen aan reserves (baten)

4.353

8.910

205%

4.557

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.119

6.583

311%

-4.463

Saldo verrekening met reserves

2.234

2.327

104%

93

Totaal resultaat programma 10

-11.045

-12.064

109%

-1.019