Staat van vaste activa

(Bedragen x € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspron-kelijk bedrag

Herrubricering aanschaf-rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde

1-1-2016

Afschrijving

31-12-2016

Bijdrage in activa derden

31.893

26.275

1.022

907

1.929

25.253

Kosten sluiten geldleningen

682

614

17

23

40

597

Gronden en terreinen

38.306

-2.080

832

3.100

35.413

557

545

1.170

1.726

30.508

Woonruimte

602

17

54

6

2

8

30

Bedrijfsgebouwen

178.989

16.620

59

349

97.941

4.632

468

3.964

8.597

109.639

Bedrijfsgebouwen AV

46.776

-19.242

9.025

63.244

459

459

1.791

2.250

52.568

Grond, weg en water

128.669

7.875

60

48.705

4.214

698

2.074

6.288

52.426

Grond, weg en water AV

15.785

-7.915

4.518

23.385

673

673

19.988

Vervoermiddelen

3.317

847

322

32

353

525

Vervoermiddelen AV

613

305

613

29

29

918

Machines, app en installaties

24.178

265

1.928

4

4.676

1.604

250

1.854

5.260

Machines, app en install. AV

9.269

-224

5.488

9.534

484

484

14.797

Overige materiele vaste activa

40.872

785

157

33

9.914

2.182

195

402

2.584

8.641

Subtotaal

519.951

22.358

22.372

3.504

294.940

15.015

2.366

11.801

26.816

321.151

(Bedragen x € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspron-kelijk bedrag

Herrubricering aanschaf-rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde

1-1-2016

Afschrijving

31-12-2016

Overige materiele vaste activa AV

1.564

-785

2.958

2.349

114

114

4.522

Bijdrage in activa derden

-24.195

24.195

Kapitaalverstrek. aan deelneming

31.533

-3

30

9

27.758

1.941

1.041

1.041

25.835

Leningen woningbouw corp.

125.355

13.851

565

536

536

13.286

Leningen aan deelnemingen

65.057

17.387

38.057

18.000

1.600

1.600

37.444

Overige langlopende leningen

32.641

165

319

67

17

17

417

Verstrekte leningen SVN constructies

467

467

18

18

467

Verstrekte startersleningen

1.622

289

1.622

61

61

1.911

Verstr.startersl.afkoopmethodi

-4

-4

-4

Aandelen in gem. regelingen

3

3

102

2

2

105

Overige uitzettingen looptijd > 1 jr

2.499

2.499

92

92

2.499

SVN - constructie

97

97

4

4

97

VROM Startersfonds

889

-257

889

33

33

632

Starterslening afkoopmethodiek

4

5

5

Subtotaal

261.728

-24.980

20.674

9

112.104

20.572

3.517

3.517

87.217

TOTAAL GENERAAL

781.679

-2.622

43.046

3.513

407.044

15.015

2.366

20.572

15.318

30.333

408.367