Inleiding

In 2016 zijn op alle fronten inspanningen geleverd ten behoeve van de strategische doelstelling "het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving". Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ambities uit de Strategische Visie 2030 en sluit dit aan bij het Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018.
Op alle voor 2016 ten doel gestelde mijlpalen zijn inspanningen geleverd. Niet alle mijlpalen zijn volledig gerealiseerd, maar dit betreffen veelal ambities en doelstellingen die verder reiken dan 2016.
De navolgende paragrafen geven, op de onderliggende organisatieproducten, inzicht in verschillende bereikte resultaten en doelstellingen.
Tevens zijn er nadrukkelijk enkele kritische aandachtspunten geconstateerd, die blijk geven dat op onderdelen de ondergrens is bereikt. Op hoofdlijnen betreft dit:

- Nadrukkelijke toename van het aantal meldingen met respectievelijk ruim 10% en ruim 20% ten opzicht van voorgaande jaren. In 2014 totaal 13439, in 2015 totaal 12380 en in 2016 totaal 14997.
- De kwaliteit van het wegennet gaat duidelijk achteruit, waardoor de onderhoudsbehoefte flink toeneemt. Alleen pleisters plakken (onveilige situaties voorkomen of verhelpen) blijkt onvoldoende.
- De verzakking in de Roermondseweg maakt duidelijk dat structureel aandacht nodig is voor het beheer en onderhoud van civiele objecten.

- De stadspeiling van einde 2015 laat op de onderdelen wegen (5,55), openbaar groen (5,73) en onkruid en rommel (5,48), een lage waardering zien.
- De achterstand in vervanging en onderhoud van bomen is pas deels weggewerkt. Het volledig wegwerken van de achterstand duurt nog enkele jaren, waarin vooral (nieuwe) ziektes en plagen aandacht vragen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 41.843
realisatie
€ 42.672
afwijking
€ -829 -1.9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 20.364
realisatie
€ 21.343
afwijking
€ 979 4.6%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.

Tactische doelen
In de begroting 2016 - 2019 zijn onderstaande tactische doelstellingen en ambities opgenomen.

Op het programma "Beheer openbare ruimte" zijn de volgende tactische doelstellingen van toepassing:

 • Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.
 • Het inwinnen, registreren en beschikbaar stellen van gegevens over de openbare ruimte.
 • Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving.

In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad” uit de Strategische Visie 2030 zijn op basis van het thema “Veelzijdige stad in het groen” de volgende voor het programma “Beheer Openbare Ruimte” relevante ambities aangegeven:

 • Differentiatie op basis van diversiteit bestaande uit de combinatie van een stedelijk centrum met dorpskernen en wijken in een groen casco van Maas en natuur.
 • Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving door langjarig gerichte investering.
 • Eigen inzet van buurtbewoners door de buurt zelf (pilots) invulling te laten geven aan de inzet van beschikbaar onderhoudsgeld.
 • Doorontwikkeld wijkgericht werken, zodat er sprake is van betrokkenheid, inspraak en zelfbestuur.
 • Zo breed mogelijk toepassing van de principes van Cradle to Cradle.

Het bieden van een prettige fysieke leefomgeving.

Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” zijn de volgende relevante ambities aangegeven:

 • Leefbaarheid in wijken en kernen: meer betrokkenheid en eigenaarschap door op buurt- en wijkniveau samen te werken met inwoners en partners.
 • Ruimte voor de samenleving: basis op orde, regie vanuit de gemeente, stimuleren eigen initiatief en activiteit van inwoners.
 • Samen met inwoners route bepalen: keuzes meer samen met inwoners, integraal of bijvoorbeeld in co-creatie.

Buurtbudgetten: verschuiven verantwoordelijkheid voor kwaliteit openbare ruimte naar inwoners in buurten en wijken.

Beheer Openbare Ruimte
Met betrekking tot de doelen en ambities zijn binnen het totale organisatieproduct Beheer Openbare Ruimte verschillende resultaten bereikt, waarvan hieronder enkele voorbeelden worden gegeven.

- In voorgaande jaren zijn stevige bezuinigingen en taakstellingen doorgevoerd in het budget voor onderhoud wegen. Weliswaar zijn dit jaar onveilige situaties in het wegennet voorkomen of tijdig verholpen (pleisters plakken), maar is het budget onvoldoende om het kwaliteitsniveau te handhaven.
- Het regulier wegonderhoud is uitgevoerd op basis van een prioritering waar in- en externe belanghebbenden en weggebruikers input op hebben gegeven.
- Ook in 2016 zijn de jaarlijkse inventarisaties en inspecties uitgevoerd om de actuele onderhoudsbehoefte in beeld te brengen, van zowel het wegennet als van de civieltechnische objecten. Deze laten een duidelijke achteruitgang in kwaliteit zien, waardoor er sprake is van een toenemende onderhoudsbehoefte. Dit beeld wordt gesteund door de lage waardering van 5,55 die de inwoners in de stadspeiling 2015 hebben gegeven (zie ook programmaverantwoording, paragraaf 3.5.2, Onderhoud kapitaalgoederen, Wegen) en een significante toename van het aantal meldingen (circa 200 meer dan voorgaand jaar).
- Een grote verzakking (calamiteit) in de Roermondseweg is duurzaam hersteld. Daarin is zorgvuldig samengewerkt en gecommuniceerd met onder andere omwonenden, belanghebbenden, Rijkswaterstaat en waterschap.
- Aansluitend op de ambities uit het coalitieakkoord is vooral in het openbaar groen en met betrekking tot verkeerszaken op vele locaties samen met inwoners (participatie, co-creatie en zelfwerkzaamheid) invulling gegeven aan onderhoud, vervanging en renovatie. Deze samenwerkingen en ervaringen hebben in 2016 een verdere aanzet gegeven in het realiseren van buurtbudgetten.
- Een deel van de achterstand in het regulier onderhoud van bomen is weggewerkt, waardoor de veiligheid beduidend beter geborgd is. Met de huidige onderhoudsbudgetten duurt het nog enkele jaren voordat de volledige achterstand is weggewerkt. Onder andere zijn verschillende urgente (nieuwe) ziektes en plagen geïnventariseerd, waarvoor onderhouds- en herstelplannen in voorbereiding zijn genomen.
- Naast boomonderhoud, is regulier planmatig onderhoud aan het openbaar groen uitgevoerd. Ondanks dat dit onderhoud het huidig kwaliteitsniveau borgt, vraagt dit om aandacht, aangezien de inwoners in de stadspeiling 2015 het openbaar groen een lage waardering van 5,73 geven (zie paragraaf 3.5.3, Onderhoud kapitaalgoederen, Groen- en speelvoorzieningen).
- In coproductie binnen de gemeentelijke organisatie is een draaiboek opgesteld voor verkeersmaatregelen tijdens Duitse en drukke dagen.
- In 2016 is een deel van het dynamisch verkeersmanagement in gebruik genomen. Veel aandacht is besteed aan het inregelen van dit systeem, vooral op basis van ervaringen tijdens Duitse en drukke dagen.
- Naar aanleiding van een wetswijziging is in 2016 succesvol overgestapt naar alternatieve werkwijzen in de beheersing en bestrijding van onkruid. Wel verdient het huidige kwaliteitsniveau aandacht, aangezien onze inwoners in de stadspeiling het schoonhouden van de openbare ruimte (onkruid, rommel) met een 5,48 laag waarderen (zie ook programmaverantwoording, paragraaf 3.5.3, Onderhoud kapitaalgoederen, Groen- en speelvoorzieningen) en er sprake was van een duidelijk toename van het aantal meldingen (ruim 500 meer dan voorgaand jaar).
- Net zoals in voorgaande jaren, is ten behoeve van duurzaamheid in het rioolbeheer en -stelsel, meer structuur aangebracht, waardoor er duidelijk merkbaar minder uitval, storingen en overstorten plaats vinden. Dit resultaat past binnen de C2C doelstellingen.
- Door het uitvoeren van reguliere inventarisaties, inspecties, beheer en onderhoud, zijn er geen calamiteiten opgetreden in het gemeentelijk rioolstelsel.
- Wel was er sprake van een duidelijke toename van het aantal meldingen van verstopte kolken (ruim 600 meer dan voorgaand jaar). Hierin ligt vooral een relatie met de kwaliteit van het wegennet, de onkruidbeheersing en het zwerfafval.
- In 2016 is een stimuleringsregeling uitgewerkt, ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater bij particulieren. Deze regeling treedt begin 2017 in werking.
- Door consequent gebruik van een digitaal informatiesysteem is meer regie en controle verkregen op graafwerkzaamheden van nuts- en telecombedrijven (grondroerders), waardoor beduidend minder knelpunten in de openbare ruimte optreden.
- Ten behoeve van het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner, is verder proefgedraaid met omgekeerde inzameling, zijnde een optimale scheiding van papier, metaal, drinkpakken en restafval. Daartoe is in 2016 vooral aandacht geschonken aan het optimaliseren van de beoogde scheiding. Het uiteindelijke resultaat sluit aan bij de C2C doelstellingen.
- Samen met omliggende gemeentes is in 2016 succesvol de exploitatie van milieustraten opnieuw aanbesteedt. De nieuwe exploitatie is nog beter afgestemd op de C2C principes, milieudoelstellingen en de SROI (social return on investment).
- De overdracht van het Pakhuis naar 't Goed, inclusief de volledige inzameling van textiel, is zeer succesvol verlopen.
- Ook in 2016 is door vele medewerkers adequaat invulling gegeven aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, in het kader van calamiteiten in de openbare ruimte, weekendreiniging, gladheidsbestrijding en hoogwatermaatregelen. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het veilig, schoon en bereikbaar houden van de openbare ruimte.

Beheer Vastgoed

- 2 panden (1 woning, 1 bedrijfspand, exclusief Q4) verkocht
- 40 Groen- en reststroken verkocht
- Gratis abri’s wegens reclamecampagne
- Extra baten op huren en pachten

Geo Informatie Voorziening

Alle basisinformatie van Venlo met een ruimtelijke component (locatie
gebonden) die wettelijk verplicht zijn en/of die onze klanten nodig hebben
voor het uitvoeren van hun taken worden actueel en volledig gehouden en vervolgens beschikbaar gesteld.
We kennen de volgende basisinformatie:
- Basisregistraties; Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Waarde Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Kadaster (BRK).

- Kernregistraties; Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

(WION), Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen, Naamgeving
openbare ruimte, Bedrijfsnummering, Cyclorama's, Luchtfoto's,
Obliekfoto's, Revisie Beheer Openbare Ruimte, Algemene Hoogtekaart
Nederland (AHN), Hoogtebouten Venlo, Bluswatervoorzieningen,
Strooiroutes en Elektronische Vaarwegen

- Specifieke registraties (o.a. voor projecten, vastgoed en bouwen)

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte

6,40

6,40

6,30

6,30

6,30

6,30

Tweejaarlijks rapportcijfer uit stadspeiling over beleving en waardering kwaliteit. Vanwege taakstellingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren op het product Beheer Openbare Ruimte wordt de komende jaren een lagere beleving / waardering verwacht.Omdat de stadspeiling tweejaarlijks wordt uitgevoerd, is de realisatie van deze indicator in 2016 gelijk aan 2015.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Score gemeente Venlo in jaarlijkse benchmark gemeentelijk vastgoed (verschillen met andere deelnemers vormen indicatie)

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Betreft een waarde ter uitdrukking van het verschil in score met andere deelnemende gemeentes.

Doelen & Prestaties

Beheer Openbare Ruimte
De teams Beheer Openbare Ruimte en Service Openbare Ruimte monitoren (zoals inventariseren en inspecteren) dagelijks de ontwikkelingen en veranderingen in de openbare ruimte. De medewerkers van de gemeente zijn belangrijke ogen en oren om deze ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. Daarin hebben we in toenemende mate structureel contact met onder andere onze inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega's. In samenspraak met deze partijen wordt in veelal integraal invulling gegeven aan het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de openbare ruimte.
Deze integrale aanpak vindt plaats vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Hiermee streven we stap voor stap naar een hoger rapportcijfer (stadspeiling) voor de beleving / waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleren we zelfwerkzaamheid bij inwoners.
Ook anticiperen we op bijvoorbeeld wettelijke veranderingen, maatschappelijke behoeftes en technologische ontwikkelingen, waardoor we onze taken en werkzaamheden tijdig (bij) kunnen sturen, om efficiënt en effectief resultaten en doelstellingen te realiseren.

Beheer Vastgoed

- Conform besluitvorming conditieniveau 3 (redelijk) op onderhoud gebouwen uitgevoerd
- Diverse woningen, bedrijfspanden en kavels aangeboden aan de markt.
- Actieve reclame campagne voor verkoop vastgoed.
- Actieve campagne voor verkoop reststroken.
- Professionaliseren makelaarsrol.
- Actief leegstandsbeheer op vastgoed
- Actualiseren systemen vastgoedbeheer en administratie.
- Beheer diverse contracten inzake reclame uitingen op abri’s en panelen
- Actief beheer van vastgoed (ook op grond)
- Deelname benchmark gemeentelijk vastgoed

- Intensieve begeleiding vastgoedontwikkeling (toezicht en directievoering)

- Opstellen handboek vastgoed.

Geo Informatie Voorziening

- De implementatie van de nieuwe Basisregistratie Grootschalige

Topografie (fase 1) heeft plaatsgevonden. De aansluiting van de BGT
Venlo op de landelijke voorziening heeft in november 2016
plaatsgevonden.

- Er is geheel 2016 gewerkt om de bestaande beheerregistraties van de

Openbare Ruimte (o.a. wegen, groen, riolering en civiele kunstwerken)
onder te brengen in 1 integraal beheersysteem Revisie Beheer
Openbare Ruimte (GISIB). Deze doorontwikkeling zal in 2017 worden afgerond.

- Het op orde brengen en houden van alle basis- en kernregistraties wordt

constant gemonitord en daar waar noodzakelijk bijgestuurd.

- Het beschikbaar stellen van registraties via de NedBrowser (t.b.v.

meervoudig gebruik en 24/7 beschikbaar voor onze klanten) wordt
constant verder uitgebreid.

Financiën

Programma 11: Beheer openbare ruimte

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

20.364

21.343

105%

979

Lasten

41.843

42.672

102%

-829

Saldo baten en lasten

-21.479

-21.329

99%

150

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.666

1.481

89%

-185

Toevoegingen aan reserves (lasten)

27

0%

27

Saldo verrekening met reserves

1.639

1.481

90%

-158

Totaal resultaat programma 11

-19.841

-19.849

100%

-8