Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bevorderen van de regionale economie”.

In de begroting 2016-2019 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2016 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2016. We gaan in op de resultaten die wij in 2016 hebben bereikt en de inspanningen die wij daarvoor hebben geleverd. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de tussentijdse begrotingswijzigingen op de resultaten en inspanningen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 13.746
realisatie
€ 17.415
afwijking
€ -3.669 -21.1%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 10.452
realisatie
€ 14.930
afwijking
€ 4.477 30.0%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het bevorderen van de regionale economie

Tactische doelen

 • Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
 • Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid

In 2016 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:
Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO niveau

 1. Binnen het WO zijn geen nieuwe opleidingen aangeboden. Wel is het aantal studenten toegenomen, mede dankzij de start van het 2e jaar van de University College.
 2. Het aantal opleidingen (speerpuntsectoren) van Fontys is weer toegenomen. Ook nam het aantal studenten bij Fontys en Has toe.
 3. Er zijn twee Schakelprogramma's (HBO Techniek en HBO Logistiek) bijgekomen ter verbetering van de doorstroom van MBO naar HBO. Daarnaast is er gestart met de voorbereiding van een aanvraag voor een nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap (Maak-Smartindustrie).
 4. Via een C2C - Onderwijsbijeenkomst (PO, MBO, HBO en WO) zijn de lopende ontwikkelingen in kader van C2C bij onderwijspartijen in kaart gebracht. Begin 2017 zullen hieruit activiteiten worden ontplooid die aansluiten bij het C2C jaar.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.1 'Versterken regionale kennisinfrastructuur'.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie

 1. De ondersteuning bij de vorming van (cross)sectorale netwerken heeft geleid tot de eerste bijeenkomsten van het Economic Development Board (EDB) en de oprichting van het Brightlands Innovation Network Greenport Venlo (BING). Daarnaast heeft het programma van SMART Logistics Center Venlo weer een aantal concrete resultaten opgeleverd en is vanuit het programma van Technovalley het eerste concrete programmaonderdeel rondom circular design opgepakt.
 2. Het ondersteunen van ondernemersverenigingen en casemanagement heeft in 2016, evenals voorgaande jaren, veel resultaten opgeleverd. Noemenswaardig zijn onder andere het Ondernemerscafé Venlo.
 3. a. Vanwege het besluit van de Raad om het budget voor startersstimulering in te zetten om een bezuiniging op VenloPartners terug te draaien zijn er in 2016 geen startersvouchers meer uitgegeven. b. Conform de begroting zijn enkele innovatieprojecten vanuit de drie innovatielijnen van de Campus opgestart. Deze zullen fysiek landen op het kennislandschap in en rond Villa Flora.
 4. Met de opening van het Stadhuis, 15.000 bezoekers die het stadhuis hebben bezocht, de start van het C2C jaar een groot aantal activiteiten, waaronder de Circular Challenge was 2016 een succesvol jaar voor wat betreft de versterking van C2C / sustainability.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.2 'Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie'.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme

 1. Het stimuleren en faciliteren van (ondernemers) initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, stedelijk centrum en Steyl (in kader van het Toeristisch Recreatief Actieprogramma) heeft weer een aantal concrete (impuls)projecten opgeleverd. Daarnaast zijn in het kader van de ambitie D2 Toerisme langs de Maas uit het coalitieprogramma twee belangrijke mijlpalen behaald. Ook zijn in 2016 bestuursafspraken voor de verblijfsrecreatie vastgelegd, is de regionale toeristische visie nader uitgewerkt in een (concept) regionaal programmaplan vrijetijdseconomie.
 2. In kader van het gezamenlijk met regionale partners promoten en vermarkten van de toeristische regio Noord-Limburg is niet alleen het jaarplan 2016 van Leisure Port uitgevoerd, maar is er ook intensief overleg geweest over invulling van het nieuwe businessplan.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.3 'Bevorderen van toerisme'.

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

 1. Met de verdere uitwerking van de POL-visie bedrijventerreinen en kantoren en De Vervlechting van de diverse uitvoeringsorganisaties in het Klaver-4 gebied, conform de begroting 2016, is ingezet op het aanbieden van voldoende gedifferentieerde (regionale) werklocaties. Met de uitgifte van ruim 75 ha, waarvan 48 ha in 2017 wordt geleverd en circa 30 ha aan opties was 2016 voor TPN een goed jaar. Op termijn leveren deze uitgiftes circa 1.400 arbeidsplaatsen op. En ook de uitgifte op de Campus is in 2016 van de grond gekomen (Deltastar). Met de herlocatie van Biesheuvel techniek heeft ook een stuk bedrijventerreinenherstructurering plaatsgevonden.En voor Glastuinbouwgebied Meelderbroek is een plan van aanpak ontwikkeld om het gebied toekomstproef te maken.
 2. Onder andere via de transformatie van kantoren in de binnenstad tot studentenhuisvesting (programma 8), de ontwikkeling van het plan voor de aanpak van de leegstand in Tegelen centrum (programma 10) en het samen met Ondernemend Venlo uitzetten van een enquête onder ondernemers op de bedrijventerreinen is en wordt de leegstand van commercieel vastgoed aangepakt. Aangetekend wordt dat er in 2016 nog geen financieel budget beschikbaar was voor leegstandsaanpak.
 3. In kader van het acquisitieplan zijn in 2016 onder andere twee websites gelanceerd en is een aantal opties op vrije kavels op de gemeentelijke bedrijventerreinen uitgegeven en is de interesse voor deze terreinen toegenomen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.4 'Ontwikkelen bedrijventerreinen'.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Werkgelegenheid (abs)

57.430,00

58.000,00

58.580,00

59.170,00

59.760,00

Betreft het aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (Bron LISA). Het meest actuele cijfer heeft betrekking op 2015. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of de ambitie van een jaarlijkse groei van de werkgelegenheid met 1% in 2016 is gehaald. Voor de periode 2016-2020 blijft de gemeentelijke groeiambitie 1%, waarbij de realisatie in 2015 als basis dient.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Economische prestatie (rapportcijfer)

7,15

7,20

7,25

7,25

7,25

Het meest actuele economische rapportcijfer heeft betrekking op 2015 (Bron Louter, 2016). Het cijfer is gebaseerd op 41 kwantitatieve indicatoren, verdeeld over een viertal thema’s. Grote wijzigingen in rapportcijfers van gemeenten komen nauwelijks voor. Wel kennen de rapportcijfers vaak kleine jaarlijkse schommelingen die soms grote effecten hebben op de positie van gemeenten op de landelijke ranglijst. Het rapportcijfer van Venlo schommelde de afgelopen vijf jaar rond een gemiddelde van 7,20. Begin 2017 is bekend geworden dat met terugwerkende kracht een nieuwe berekeningsmethode wordt ingevoerd. Dat betekent dat de in de begroting opgenomen ambitie, na bekendmaking van het rapportcijfer van Venlo in 2016 (en voorafgaande jaren), opnieuw bepaald zal moeten worden.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aantal door C2C geïnspireerde ruimtelijke-fysieke projecten in het economisch domein

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Aantal door de gemeente Venlo geregistreerde projecten en activiteiten die bijdragen aan de regionale economie. Het betreft oplevering van C2C gebouwen (nieuwbouw of verbouw) en oprichting of nieuwvestiging van C2C bedrijven of instellingen. Bron: gemeente Venlo (geen databank, maar inventarisatie van beleidsmedewerker C2C). De ambitie is het op peil houden van het aantal projecten en activiteiten en dat is in 2016 gelukt.

Doelen & Prestaties

Evenals voorgaande jaren hebben we in onze regio zeer intensief samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities te realiseren, mede vanuit de gedachte "Alleen ga je sneller, samen kom je verder". Genoemd kunnen worden:

 • POL-uitwerkingen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Kantoren’, 'Landelijk gebied',  ‘Vrijetijdseconomie’ en 'Energie' en de diverse thema's uit de regionale visie en programma.
 • Ambtelijke deelname aan het Programma Overleg Regio Venlo, het Regionaal Coördinerend Overleg Economie, Het Regionaal Coördinerend overleg Ruimte en bestuurlijke deelname aan de regionale Portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Economie en Ruimte.
 • Ontwikkeling  kennislandschap (Campus) en De Vervlechting werklandschap (Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo).  
 • Oprichting Economic Development Board en Brightlands Innovation Network Greenport Venlo.
 • Uitwerking en uitvoering sectorale programma’s van SMART Logistics Center Venlo en Technovalley
 • Uitwerking regionale toeristische visie  in een (concept) regionaal programmaplan vrijetijdseconomie.

Als centrumgemeente hebben we daar waar mogelijk en nodig de regierol naar ons toegetrokken. Bijvoorbeeld bij de POL-uitwerkingen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Kantoren’ en 'Energie'. Dat geldt ook voor de regionale thema's en speerpunten. Bijvoorbeeld 'Kennisinfrastructuur', 'Maakindustrie' en 'Logistiek'. Maar daarnaast vervulden we veelal een faciliterende rol, zoals bij de opstelling en uitvoering van sectorale programma’s.

Ook op lokaal niveau hebben we in 2016 inspanningen geleverd. Soms faciliterend, bijvoorbeeld bij de verdere doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur en ondersteuning van projecten uit het toeristische actieprogramma, en soms als regisseur, zoals bij de uitvoering van de jaarschijf 2016 van het acquisitieplan 2015-2017 .

Daarnaast kan worden gemeld dat we in 2016 ons ook op nationaal niveau hebben ingezet. We zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de City Deals 'Circulaire Stad' en 'Voedsel op de stedelijke agenda'.

'And last but not least' hebben we ons samen met een groot aantal publieke en private partners volop ingespannen in kader (de voorbereiding van) het C2C jaar.

Financiën

Programma 06: Economie en Toerisme

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

10.452

14.930

143%

4.477

Lasten

13.746

17.415

127%

-3.669

Saldo baten en lasten

-3.294

-2.486

75%

808

Onttrekkingen aan reserves (baten)

505

565

112%

60

Toevoegingen aan reserves (lasten)

388

-388

Saldo verrekening met reserves

505

177

35%

-328

Totaal resultaat programma 06

-2.788

-2.309

83%

480