Inleiding

Voor het programma Zorg en Welzijn is 2016 het tweede jaar, waarin de gemeente de nieuwe zorgtaken op het terrein van de ouderenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen heeft uitgevoerd. Ook participatie behoort tot de nieuwe taken, maar deze vindt u terug in programma 3. Dit programma Zorg en Welzijn is het omvangrijkste programma binnen onze begroting, waarin €123 miljoen (circa 1/3 van de begroting) omgaat. In de paragraaf 3.1 Financiële verantwoording decentralisaties sociaal domein treft u een integrale verantwoording aan, die zowel dit programma als onderdelen van programma 3 Participatie en Werkgelegenheid omvat.

Eind 2016 is de Tussentijdse evaluatie 2016 van het beleidsplan 'Een bijzondere tijd' over het sociaal domein aan de raad aangeboden. De conclusies daarvan zijn kort samengevat: tevredenheid over de transitie, intensiveren van de transformatie is nodig. De raad heeft kennis genomen van de Tussentijdse evaluatie, de 19 aanbevelingen vastgesteld en via een motie aanbeveling 20 over mantelzorg en respijtzorg toegevoegd.

Recent werden wij geconfronteerd met een onverwacht en groot financieel tekort. Op basis daarvan hebben wij een pakket maatregelen opgesteld die het sociaal domein budgettair weer in evenwicht dienen te brengen en hebben wij de financiële prognose voor 2017 en de jaren erna moeten herzien.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 129.901
realisatie
€ 139.896
afwijking
€ -9.995 -7.1%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 9.013
realisatie
€ 9.242
afwijking
€ 229 2.5%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Iedereen zorgt naar vermogen voor zichzelf en elkaar, daar waar nodig met ondersteuning

Tactische doelen

  • Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners
  • Het bevorderen van het welzijn (welbevinden) van onze inwoners
  • Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning
  • Het bieden van maatwerkondersteuning

Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning
Mantelzorg
- De steunpunten hebben ongeveer 125 mantelzorgers individueel ondersteund. De steunpunten mantelzorg merken dat zorgsituaties zwaarder worden en zien een toename van overbelaste mantelzorgers.
- Er zijn bijeenkomsten gehouden voor en over mantelzorgers in samenwerking met de vrijwilligers van Informatie & Advies, zoals bijeenkomsten over respijtzorg, een voorstelling op een middelbare school en gesprekken met wijkteamleden.
- Eind november zijn door vrijwilligers planten afgegeven bij mantelzorgers
- In 2016 zijn 1.356 vouchers als waardering aan mantelzorgers afgegeven

Vrijwilligers en informele zorg
- Vrijwilligers in Venlo worden op verschillende manieren ondersteund:

- Subsidie voor vrijwilligersorganisaties (subsidieregel maatschappelijke
participatie),

- Een breed dekkende vrijwilligersverzekering.
- Mogelijkheid van vergoeding van onkosten en waarderingsactiviteiten
voor vrijwilligers Huizen van de Wijk.
- De Vrijwilligerscentrale Venlo heeft in 2016 hard gewerkt aan een kanteling richting een breed informatie- en ondersteuningspunt voor vrijwilligers.
- Bij Vrijwilligerszorg Venlo waren in februari 2016 138 vrijwilligers actief bij 198 hulpvragers. Dit betreft persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger, bijvoorbeeld vrijwillige thuishulp, ziekenhuisbegeleiding en gespecialiseerde vrijwilligers die helpen bij dementie.

Informatie en advies
- Er zijn nu 16 Informatie & Advies (I&A) punten, die doorgaans goed bezocht worden.
- De meesten vragen die binnenkomen bij I&A liggen op het gebied van financiën en administratie.

Cliëntondersteuning
- Het team cliëntondersteuning is rond de zomer gestart en heeft 89 inwoners ondersteund. Vraagstukken gingen vooral over wonen en regievoering. Veelal zat de oplossing in eigen kracht van inwoners; veel inwoners hebben een eigen plan gemaakt. Bij 30 inwoners is een maatwerkvoorziening via het sociale wijkteam ingezet.
- De meeste mensen hebben zich uit eigen beweging of via een familielid gemeld, een aantal mensen via de huisarts of het wijkteam. Met name mensen tussen de 30 en 70 jaar hebben beroep gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning; jeugd tussen 0 en 12 jaar heeft geen ondersteuning gevraagd.

Gemeenschapsaccommodaties
- Gemeenschapsaccommodaties, in bezit van de gemeente, zijn in stand gehouden en beschikbaar gesteld aan gebruikers in de non-profit sector voor het organiseren van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.
- 6 besturen van gemeenschapsaccommodaties met een verliesgevende exploitatie hebben subsidie ontvangen om de continuïteit te garanderen.

Huizen van de wijk
- Er is in 2016 een evaluatie gehouden en als consultatie aan de raad voorgelegd. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten voor de toekomst van de Huizen van de wijk onderschreven:
1. Bundeling van de verschillende functies van de Huizen van de wijk op één locatie in de wijk, zodat de functies elkaar kunnen versterken en er onderlinge synergie kan ontstaan.
2. Versterking van de verbinding tussen de Huizen van de wijk en het Sociaal wijkteam.
3. Focus op het gebruik van gemeenschapsaccommodaties bij de accommodatiekeuze voor het Huis van de wijk. Naast de inhoudelijke meerwaarde versterkt dit de bezettingsgraad en het exploitatieresultaat.
-In de Huizen van de wijk vinden de volgende functies plaats: Open inloop, Informatie & advies en Ontmoeten en ontplooien.

Open Inloop
In 2016 maken dagelijks gemiddeld 375 deelnemers gebruik van de Open inloop (in 2015 60 deelnemers). In 2016 is een maatwerkaanpak opgestart om mensen die meer begeleiding nodig hebben ook een plek te kunnen bieden in de Open inloop. Zo zijn er bijvoorbeeld 105 beginnende dementerenden benaderd. Daarvan zijn er 53 naar de Open inloop gegaan, 26 mensen konden op eigen kracht verder, 12 mensen gingen naar de maatwerkvoorziening voor dagbesteding en voor de rest geldt dat ze op een andere manier zijn geholpen.

Algemene voorzieningen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
- De volgende vormen van algemene voorziening zijn (mede) door de gemeente georganiseerd: de open inlopen in de wijken, kortdurende ondersteuning (aan 225 inwoners) en de Huishoudelijke hulp toelage (125 deelnemers).
Daarnaast zijn er enkele initiatieven vanuit burgers georganiseerd: buurtbussen en de scootmobiel pool in Venlo-Oost.
- In 2015/ 2016 is een aanpak ontwikkeld voor de doorontwikkeling van algemene voorzieningen in Venlo. Tot dusverre heeft dit niet geleid tot een toename van het aantal algemene voorzieningen. Wel heeft dit specifiek voor de Open inloop informatie verschaft voor het laagdrempeliger maken van de Open inloop in 2017.

Algemene voorzieningen Jeugd
Wij hebben lokaal een aantal algemene voorzieningen georganiseerd zoals opvoedondersteuning, Jongeren Servicepunt Venlo, jongerenbuurtbemiddeling, rouwbegeleiding en jongerencoaching. Belangrijke algemene voorzieningen die op regionaal niveau zijn ingericht, zijn Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling), de crisisdienst en de crisisopvang.

Maatschappelijke opvang
Er hebben 209 personen gebruik gemaakt van de dagopvang en 168 personen van de nachtopvang aan de Garnizoensweg in Venlo. Dit is ongeveer evenveel als in 2015. De nachtopvang omvat 20 bedden.

Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord en Midden Limburg heeft ca. 8.500 aanmeldingen ontvangen. Veilig Thuis heeft zich in 2016 gefocust op de doorontwikkeling van de organisatie. Veilig Thuis heeft na het inspectiebezoek in 2015 de basis verder op orde gebracht en dit is akkoord bevonden door de inspectie.

Het bieden van maatwerkondersteuning
Sociale wijkteams
- Er zijn ruim 5.600 individuele leefzorgplannen met inwoners opgesteld. 4,7% van onze inwoners heeft een leefzorgplan. Waar nodig, is zorg gedragen voor de levering van de afgesproken (maatwerk)voorziening. Einde 2016 zijn ca. 7.300 leefzorgplannen actief.
- Bij 84% van de leefzorgplannen zijn deze tijdig met de burger afgerond. Niet tijdige afronding kan overigens ook een gevolg zijn van omstandigheden bij de burger zelf.
- De informatie naar de burger is verbeterd met name gericht op de mogelijkheid dat iemand uit netwerk/mantelzorger aanwezig kan zijn bij de gesprekken en dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. Ook is er informatie over eigen bijdrage in het keukentafelgesprek.
- Inwoners die hulp hebben ontvangen van de sociale wijkteams in Venlo geven gemiddeld een 7,2 als waardering. Meer dan 85% van de klanten is tevreden over de wijze van gespreksvoering, vindt dat er voldoende tijd voor de gesprekken genomen wordt, voelt zich serieus genomen, vindt dat de afspraken nagekomen worden en is tevreden over de deskundigheid van het wijkteamlid.

Uitvoeringsteams individuele ondersteuning
Uitvoeringsteams individuele ondersteuning bieden op flexibele wijze professionele individuele begeleiding aan mensen met diverse problematieken. Het zijn teams met verschillende deskundigheden die op wijkniveau werken. De begeleiding is o.a. gericht op het vergroten van de sociale redzaamheid, het hebben van dagstructuur, het leren van sociale vaardigheden of het overnemen van de regie.
- 628 inwoners zijn in 2016 door het uitvoeringsteam ondersteund, waarvan 225 kortdurende trajecten (maximaal 3 maanden) en de rest langdurende trajecten.
- Daarnaast ontvangen nog ca. 821 inwoners individuele begeleiding via een aanbieder of persoonsgebonden budget.

Samenwerking wijkteams met wijkverpleging
-Aan elk wijkteam heeft in 2016 een wijkverpleegkundige deelgenomen, waardoor op casusniveau verbinding tussen medische en sociale problematiek is gemaakt.
- Er is een regionaal project verbinding van verpleging/verzorging met de wijk, met aanbieders en zorgverzekeraar opgesteld. Eind 2016 is in Tegelen een pilotonderdeel gestart. Doel is verbeterde samenwerking, afgestemde ondersteuning bij de burger en optimaal gebruik van wat er in de wijk beschikbaar is.

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Het overgrote deel van de maatwerkvoorzieningen wordt uitgevoerd als zorg in natura (ZIN). Zorg in natura is in 2016 voor een belangrijk deel geboden door uitvoeringsteams. Daarnaast hebben we overeenkomsten met een groot aantal aanbieders om zorg in natura te bieden. Naast de uitvoering als zorg in natura kan de burger een persoonsgebonden budget aanvragen. Met een persoonsgebonden budget kan de burger zelf maatwerkondersteuning inkopen. Het aantal persoonsgebonden budgetten is – mede als gevolg van herindicaties en de veranderde aanvraagprocedure via de Sociale Verzekeringsbank – teruggelopen, van 701 begin 2016 naar 531 eind 2016; een belangrijk deel van deze cliënten krijgt nu ondersteuning in de vorm van zorg in natura.
De gebruikers hebben in het cliënt ervaringsonderzoek Wmo aangegeven dat 80 % de ondersteuning passend en van goede kwaliteit vindt. Ook geeft 80 % aan dat de ondersteuning effectief is en bijdraagt aan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. 72 % geeft aan niet bekend te zijn met de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Daar is vervolgens sterk op ingezet via communicatie en het laagdrempelig aanbieden ervan.

Eigen bijdragen Wmo
In 2016 is de evaluatie eigen bijdrage Wmo en stapeling zorgkosten gehouden. De raad heeft in december 2016 op basis van deze evaluatie nieuw beleid vastgesteld. Hierbij is besloten tot een tegemoetkoming in de Ziektekostenverzekering minima en een tegemoetkoming aan inwoners met gestapelde zorgkosten net boven het sociaal minimum.
In 2016 is de maximale bijdrage voor de laagste inkomensgroepen € 17,50 per vier weken. In 2016 is voor lokale maatwerkvoorzieningen Wmo € 2,5 miljoen aan eigen bijdragen geïnd door het Centraal Administratiekantoor. Dat is meer dan de in de Finrap bijgestelde raming voor 2016 van € 2 miljoen. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de naheffingen over 2015.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd
In 2016 hebben ongeveer 3.500 jeugdigen gebruik gemaakt van jeugdhulp. Jeugdhulp kan bestaan uit begeleiding bij dyslexie tot gesloten jeugdzorg of verblijf in een behandelcentrum. Door het uitvoeringsteam gezinscoaches zijn ongeveer 400 jeugdigen en gezinnen ondersteund bij lichte opvoedvragen. Uit het cliënt ervaringsonderzoek over 2015 komt naar voren dat gebruikers de kwaliteit van zorg als positief ervaren. Gemiddeld geven jeugdigen een 7,1 en de ouders een 7,8 voor de ontvangen hulp.
Ook kan de burger een persoonsgebonden budget aanvragen voor jeugdhulp. Het aantal persoonsgebonden budgetten is teruggelopen, mede als gevolg van de herindicaties voor overgangsklanten waardoor sommige jeugdigen zijn overgestapt naar zorg in natura.

Huishoudelijke hulp
In 2016 hebben 2.810 mensen gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp. Gemiddeld is 2 ¼ uur per week per cliënt geboden.

Hulpmiddelen
In totaal zijn 2.800 hulpmiddelen in gebruik. Medipoint (de leverancier) heeft in 2016 782 hulpmiddelen geleverd (waarvan 352 nieuwe en 430 gebruikte) en heeft 3.552 reparaties uitgevoerd. Het herverstrekkingspercentage is in 2016 55 %.

Van Regiotaxi naar Omnibuzz
In 2016 hebben 5.300 inwoners een regiotaxipas, die verkrijgbaar is na een indicatie hiervoor. Eind 2016 is het contract tussen de provincie en Véolia afgelopen. Véolia voerde zowel het openbaar vervoer (OV) al het Wmo-vervoer (Regiotaxi) uit in Limburg. Het Wmo-vervoer wordt sinds december door de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz uitgevoerd onder de naam: Omnibuzz, Maatwerk in Vervoer. Omnibuzz wil de komende jaren het complete doelgroepenvervoer gaan uitvoeren.

Maatwerkvoorzieningen beschermd wonen
Wij hebben een maatwerkvoorziening beschermd wonen gerealiseerd voor ruim 1.000 burgers uit de gehele regio Noord- en Midden-Limburg, waaronder 240 burgers in de gemeente Venlo. Deze burgers kunnen als een gevolg van een psychische aandoening niet zelfstandig wonen zonder 24-uurs toezicht en begeleiding.

Zorg- en veiligheidshuis
We hebben de verbinding tussen de sociale wijkteams en het Zorg en Veiligheidshuis versterkt.

Monitor sociaal domein
Er zijn dit jaar twee monitorrapportages uitgebracht in juni en december.

Overzicht aantallen gebruikers maatwerkvoorzieningen:

Leefdomein

Voorziening

Aantal gebruikers per 31-12-2016

Zorg in natura

Pgb*

Totaal

Sociale participatie

Dagbesteding

452

66

518

Huishouden en pers.verzorging

Ondersteuning huishouden
Persoonlijke verzorging

2.525
24

282
17

2.807
41

Wonen

Beschermd wonen
Logeren
Trapliften
woonvoorzieningen

284
10
300
716

-
9
-
-

284
19
300
716

Mobiliteit

Collectief vervoer (regiotaxi)
Rolstoelen, scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen
Vervoer naar dagbesteding

5.308

2.030
315

-

5.308

2.030
315

Regie

Individuele ondersteuning (uitvoeringsteams)
Begeleiding individueel (door aanbieders)

628

661

-

157

628

818

Totaal

13.253

531

13.784

(bron: monitor sociaal domein) *Patiëntgebonden budget

Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners:
We hebben samen met onze inwoners en maatschappelijke partners nieuw lokaal gezondheidsbeleid ontwikkeld voor de jaren 2017-2020. Daarin zijn deels bestaande, maar ook nieuwe prioriteiten opgenomen.
We hebben de uitvoering van succesvolle projecten in het huidige beleid verstevigd:
- Binnen Jongeren op gezond gewicht (JOGG) hebben we een breed activiteitenaanbod op scholen in de wijken uitgerold, gericht op het verleiden van kinderen en hun omgeving tot een gezonde leefstijl.
- Wij hebben het lokaal reanimatienetwerk verder versterkt via ongeveer 200 extra reanimatievrijwilligers en enkele tientallen extra AED’s.
- Wij hebben op Venlose scholen een impuls gegeven aan gezondheid op diverse aspecten, via extra investering in De gezonde school aanpak. Resulterend in 6 extra vignetten Gezonde school.

Het bevorderen van welzijn (welbevinden) van onze inwoners:
- LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders)
Wij hebben op alle middelbare scholen voorlichting gegeven om de LHBT acceptatie te vergroten.
- Het team bewonersondersteuning ondersteunt diverse initiatieven van inwoners om de wijk te helpen om hun eigen agenda op te stellen en daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Een paar voorbeelden waaraan BWO actief heeft bijgedragen:
o In de Vastenavondkamp wordt samen met bewoners, winkeliers en school gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving (zwerfvuilophaalclubs, activiteiten voor kinderen, whatsapp-groepen, verkeersveiligheid). De problematiek in Vastenavondkamp is hardnekkig. Het college heeft hier zorg voor.
o In Tegelen hebben bewoners een wijkbus opgestart.
o In Blerick is aandacht uitgegaan naar overlastgevende jeugd.
o Individuele signalen van inwoners die de wijkteams constateren, worden steeds meer door bewonersondersteuners opgepakt door collectieve oplossingen in de wijk aan te faciliteren. Zo is in de Vastenavondkamp is een tweetal taalklassen geformeerd omdat uit individuele leef- zorgplannen taal als collectief thema naar boven kwam.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Zelfredzaamheid van de inwoners (schaalscore)

89,00

90,00

90,00

90,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2015

JR 2016

2016

2017

2018

2019

Aandeel inwoners dat mantelzorg of buren-, bejaarden-, of gehandicaptenhulp verleent

51,00

51,00

51,00

51,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Doelen & Prestaties

Tussentijdse evaluatie 'een bijzondere tijd'.
Intern en bij de Adviesraad sociaal domein en de achterbanfora (gehandicaptenraad, seniorenplatform, Adviesforum sport en Cliëntenraad sociale zaken) is er geïnventariseerd welke thema’s zij belangrijk vonden om dit jaar mee te nemen in de gehouden tussenevaluatie.

Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning
Mantelzorg
De twee steunpunten mantelzorg in Venlo werken inmiddels goed samen. Ze zijn druk doende met de doorontwikkeling richting één integraal expertisecentrum mantelzorg voor heel Venlo waarbij ondersteuning aan mantelzorgers een integraal onderdeel is van de ondersteuningsstructuur in Venlo. Tot slot is veel geïnvesteerd in waardering en bijeenkomsten. Zowel de vouchers als de bijeenkomsten worden altijd zeer gewaardeerd, en leveren ook waardevolle informatie op over de behoefte van mantelzorgers.

Vrijwilligers informele zorg
Veel zorgvragen hebben te maken met sociaal isolement of het kunnen leggen van contacten. Via subsidies ondersteunen en faciliteren we organisaties om intensieve vrijwilligerszorg in te zetten.

Informatie & Advies (I & A)
De begeleiders I&A (3 fte) ondersteunen de vrijwilligers I&A. In 2016 zijn de vrijwilligers van de vrijwillige ouderenbezoeken toegevoegd aan de I&A-punten. I&A maakt steeds meer onderdeel uit van het netwerk in de wijken, maar de echte spilfunctie is nog niet gerealiseerd.

Cliëntondersteuning
Een team van onafhankelijke cliëntondersteuners is in april 2016 gestart met een pilot cliëntondersteuning in Venlo. De opdracht voor dit team was om een werkwijze te ontwikkelen die verder gaat dan de wettelijke plicht, namelijk ook inwoners te helpen om hun eigen kracht en sociaal netwerk te benutten en mogelijk een eigen plan op te stellen. Daarnaast zijn vrijwillige cliëntondersteuners geworven en getraind.

Gemeenschapsaccommodaties
Een reguliere activiteit is het verhuren en onderhouden van eigen gemeenschapsaccommodaties. In 2016 is MFA De Schans in Arcen in gebruik genomen. In deze accommodatie is een basisschool, een instelling voor kinderopvang, een sportzaal en een gemeenschapshuis gevestigd.
Aan zes beheersstichtingen is overwegend een incidentele subsidie in het exploitatietekort verleend in afwachting van het nieuwe beleid voor gemeenschapsaccommodaties. In 2016 is het nieuwe beleid m.b.t. het beheer en gebruik van gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. De raad is na de zomer akkoord gegaan met zes kaders, die het fundament van het nieuwe beleid vormen.
Het college heeft voor het zomerreces het beleidsplan, het meerjaren uitvoeringsplan en de subsidieregels Exploitatiesteun Gemeenschapsaccommodaties en Functieverbetering Gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. Van de zijde van beheerders en gebruikers is de waardering uitgesproken voor de wijze waarop het beleid tot stand is gekomen.

Huizen van de Wijk
In de eerste helft van 2016 is het concept Huis van de Wijk geëvalueerd. Op basis van het evaluatierapport hebben we vervolgens drie beleidsuitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Huis van de Wijk geformuleerd.
Op 10 november 2016 is een interactieve informatieavond voor vrijwilligers en gebruikers van het Huis van de Wijk georganiseerd. De opbrengst van de gesprekken nemen we mee bij het verder overleg met de wijkbewoners over de ontwikkeling van het Huis van de Wijk in hun wijk.
De ontwikkelingen in de verschillende wijken worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma doorontwikkeling Huis van de Wijk.

Algemene voorzieningen jeugd
Er zijn gezinscoaches preventie gestart die lichte en eenvoudige vragen snel op kunnen pakken, zonder dat daarvoor een leefzorgplan gemaakt hoeft te worden.
Voor de doelgroep 12+ is het JongerenServicePunt Venlo (JSP) in (door)ontwikkeling. Jongeren kunnen bij het JSP met allerlei vragen terecht en worden zo geholpen aan de juiste informatie, hulp of ondersteuning. Inmiddels is het JSP gestart op het Blariacum en het Valuascollege. College den Hulster krijgt op korte termijn invulling. Hierbij sluit ook de inzet van de pedagogisch coördinator verenigingen aan. Deze heeft in 2016 verenigingen ondersteunt bij het creëren van een sociaal veilig klimaat voor de jeugd(met of zonder beperking) en begeleiders. Daarnaast zet hij zich in voor het versterken van de signaleringsfunctie bij verenigingen en zoekt hij actief de verbinding tussen het verenigingsleven en de jeugdzorg.
We werken met partners aan een plan van aanpak vroeg signalering. Met de uitrol van dit plan is in 2016 een eerste start gemaakt. Hiermee willen we problemen eerder in beeld krijgen zodat deze vroegtijdig zonder dat ze verergeren kunnen worden opgepakt.
Open inloop: maatwerkaanpak
In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om mensen die meer begeleiding nodig hebben ook een plek te kunnen bieden in de Open Inloop. Dit noemen we de maatwerkaanpak en is uitgevoerd door het maatwerkteam.

HHT-Regeling
Een bijzondere vorm van algemene voorziening was in 2015 en 2016 de zogenaamde HHT-regeling (Huishoudelijke hulp toelage). De uitvoering van de regeling was door de eisen van het rijk erg complex en kostbaar. Het gebruik bleef met 125 deelnemers in Venlo vèr achter bij de verwachtingen en de regeling heeft nauwelijks bijgedragen aan extra banen. De landelijke HHT- regeling is met ingang van 1 januari 2017 beëindigd en in navolging daarvan heeft ook de gemeente Venlo de regeling beëindigd.

Het bieden van maatwerkondersteuning
Sociale Wijkteams
- We hebben WIZ portaal geïmplementeerd, een digitaal regiesysteem waarin alle gegevens van een burger met een ondersteuningsvraag opgenomen worden. We hebben alle interne processen beschreven en ingevoerd met de bijbehorende trainingen voor wijkteams, midoffice en backoffice.
- We nemen met de wijkteams deel aan een onderzoek van de Universiteit Twente naar draagkracht/draaglast van inwoners. Doel is te onderzoeken welke interventies een bijdrage leveren aan de versterking van de burger en zijn netwerk.
- Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbevordering is een continu proces van de wijkteams. In 2016 is een trainingsprogramma (deels i.s.m. de Hogeschool Arnhem-Nijmegen) voor de wijkteams uitgevoerd, waarbij thema’s als huiselijk geweld, agressie, sociale netwerkversterking en gespreksvoering zijn opgepakt .

Maatwerkvoorzieningen WMO
Ondersteuning kan plaatsvinden via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget. Met betrekking tot persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) is samen met de Pgb-werkgroep gewerkt aan verbetering van het Pgb-plan. Hierbij is met name ingezet op het verantwoord aanvragen en beheren van een Pgb door de burger, en kennisontwikkeling bij de sociale wijkteams. Dit proces is nog niet afgerond.

Eigen bijdrage Maatwerkvoorzieningen WMO
In 2015 en doorlopend in 2016 zijn herstelacties ingezet met betrekking tot de aanlevering van gegevens voor inning van eigen bijdragen Wmo door het CAK. De echte herstelacties zijn afgerond. De inning van de eigen bijdragen verloopt inmiddels correct. Wel lopen er nog acties om het inningsproces efficiënter te maken.
In 2016 is ook nieuw beleid met betrekking tot eigen bijdragen en stapeling van zorgkosten ontwikkeld. Dit beleid sluit aan bij de verlaging van de landelijke parameters van de eigen bijdragen vanaf 2017. Tegelijk met inhoudelijke aanpassingen zijn ook vereenvoudigingen doorgevoerd, zodat in het keukentafelgesprek meer duidelijkheid kan worden gegeven over de te verwachten eigen bijdrage. Ook leveren deze een administratieve lastenverlichting op.

Maatwerk jeugd
Voor 2016 hebben wij met een groot aantal aanbieders overeenkomsten gesloten voor verschillende soorten diensten, waaronder de maatwerkdiensten jeugd. Met de aanbieders crisisopvang zijn op Noord-Limburgse schaal afspraken gemaakt over vernieuwingen in het aanbod. De herindicaties jeugd zijn in 2016 afgerond en de zorgcontinuïteit is daarmee gewaarborgd.

Uitvoeringsteams gezinscoaches
In 2016 is gestart met het inrichten van een nieuwe ‘snelle’ route waardoor gezinscoaches laagdrempeliger kunnen worden ingeschakeld. Wij hebben in 2016 geïnvesteerd in de samenwerking met het onderwijs. Zo zijn er met VO en PO-scholen samenwerkingsafspraken gemaakt en zijn gezinscoaches als contactpersoon op een aantal scholen actief geweest. Deze inzet is erop gericht om te voorkomen dat ouders en hun kinderen gebruik moeten maken van specialistische ondersteuning.
Daarnaast zijn de gezinscoaches aangesloten bij de aanpak jeugdoverlast en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de toegang tot de beschermingstafel jeugd. Ook zijn alle gezinscoaches geschoold over de meldcode huiselijk geweld en de verwijsindex risicojongeren en is er geïnvesteerd in een betere afstemming tussen de gezinscoaches en Veilig Thuis.

Huishoudelijke Hulp
In 2015 is gestart met twee pilots uitvoeringsteams huishoudelijke hulp. Zomer 2016 is met name om financiële redenen besloten deze pilots af te bouwen; de raad is hierover geïnformeerd via RIB nr. 2016-110. De afbouw heeft in het laatste kwartaal van 2016 plaatsgevonden. Door de goede samenwerking met de betrokken aanbieders is de overgang voor cliënten en personeel over het algemeen soepel verlopen.
Hulpmiddelen
De dienstverlening van de leverancier aan de gebruikers van hulpmiddelen is sinds de start van het contract verbeterd. Het wijkteamlid, als regisseur van het leefzorgplan, heeft een spilfunctie met betrekking tot de cliënt. Gestreefd wordt naar zo veel mogelijk herverstrekking onder andere door het fysiek samenvoegen van de depots van de 8 deelnemende gemeenten.
De grondslag voor de eigen bijdrage berekening van hulpmiddelen is geüniformeerd en vereenvoudigd. In het keukentafelgesprek wordt duidelijkheid gegeven over de eigen bijdrage.

Samenwerking met VGZ en zorgkantoor
Met de zorgverzekeraar/ zorgkantoor zijn volgende onderwerpen opgepakt:
- Tijdelijk verblijf (inclusief Wmo Logeren) gaat in de hele regio samen met VGZ in samenhang georganiseerd worden n.a.v. een gezamenlijke Verkenning.
- De eerste afspraken zijn gemaakt tussen Zorgkantoor VGZ en gemeenten om het mogelijk te maken dat Langdurige Zorg bewoners gebruik kunnen blijven maken van de open inloop.
- Leertuin Geestelijke Gezondsheidszorg (GGZ): een samenwerking voor de duur van ongeveer 5 jaar tussen Vincent van Gogh, VGZ en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Doel is om de ambulante zorg en ondersteuning goed te organiseren in de wijken voor de cliënten met GGZ problematiek.
-Einde 2016 is de pilot verpleging en verzorging gestart in de wijk Tegelen.

Van Regiotaxi naar Omnibuzz
De gemeente Venlo heeft het projectleiderschap vervuld voor 32 gemeenten. Er is een projectplan uitgewerkt met een project- en stuurgroep. Daarnaast zijn er drie werkgroepen gestart: de publieke samenwerking (afgerond), het leerlingenvervoer (afgerond) en het vervoer naar de dagbesteding. In het uiteindelijke model zullen alle vormen van doelgroepenvervoer onder zijn gebracht bij Omnibuzz.

Maatwerkvoorziening beschermd wonen
Het jaar 2016 is gebruikt om de basis verder op orde te brengen: de herstelactie eigen bijdrage, het op orde brengen van de bedrijfsvoering en de herbeoordeling van PGB's.
In 2016 is er samen met zorgpartners gewerkt aan de totstandkoming van de regiovisie bijzondere doelgroepen, die begin 2017 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan alle regiogemeenten. In deze visie staat beschreven welke beleidsmatige ontwikkeling wij willen bewerkstelligen en hoe wij als regio Noord- en Midden-Limburg tot en met 2019 met elkaar samenwerken. In landelijk verband wordt momenteel gesproken over door decentralisatie van deze taken met ingang van 2020.

Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Opvang
In samenwerking met de regiogemeenten, aanbieders en (ex-) gebruikers hebben we een visie op de maatschappelijke opvang ontwikkeld in aansluiting op alle veranderingen in het sociale domein. Deze visie is geland in de “Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020” en kan gezien worden als een andere uitwerking van het beleidsplan “een bijzondere tijd”. Ook hebben we samen met de Noord-Limburgse gemeenten gewerkt aan een nieuw concept voor de Maatschappelijke Opvang dat in het voorjaar van 2017 de aanbesteding ingaat en met ingang van 1 januari 2018 operationeel zal zijn.

Zorg- en Veiligheidshuis
We hebben om de verbinding tussen de sociale wijkteams en het Zorg en Veiligheidshuis te versterken het volgende gedaan:
- in 2016 is gestart met gebiedsgericht werken vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis: 1 multidisciplinair team voor Venlo-Beesel met aan tafel regionale expertise en de lokale kennis en kunde.
- In 2016 is gestart met een pilot verbinding Zo Spoedig, Selectief, Slim, Samen en Simpel (ZSM) Veiligheidshuis en sociale wijkteams van de gemeente Venlo. Dit is een afstemming rondom Venlose burgers die verdacht worden van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat het strafrecht een leefzorgplan versterkt en niet doorkruist.
- Een regionaal interventieteam bestaande uit verschillende specialisten is operationeel en focust op burgers tussen wal en schip waarbij sprake is van multi complexe problemen. Het regionaal team heeft een “hands-on” werkmethodiek doet wat er nodig is zoveel als mogelijk met desbetreffende burgers.
- De beschermingstafel is uitgebreid met Veilig Thuis vanwege de deskundigheid die nodig is en om de werkwijze van de beschermingstafel zo te verbeteren.

Veilig Thuis
Protocollen zijn geïmplementeerd, het automatiseringssysteem is ingericht en de samenwerking met het lokale veld en ketenpartners is doorlopend geëvalueerd. Er is meer zicht gekomen op de instroom, doorstroom en uitstroom van casuïstiek en de capaciteit die deze processen vragen. Ook de samenwerking met het lokale veld heeft beter vorm gekregen. Er ligt nu een reële begroting, inclusief formatieplan, voor 2017 en verder.

Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners
Voor het nieuwe gezondheidsbeleid hebben we een evaluatierapportage 2013-2016 opgesteld en een raadpleging van het gemeentelijk digipanel gedaan met vragen over gezondheid. (zie RIB nr. 162 2016). Daarnaast zijn analyses gemaakt van de gezondheidssituatie onder alle leeftijdsgroepen en wijken (RIB nr. 180, 2016). Op basis hiervan zijn twee brede themabijeenkomsten gehouden, waarin we samen met partnerorganisaties, inwoners en raadsleden tot nieuwe beleidsprioriteiten zijn gekomen. Deze zijn tot een beleidsnota uitgewerkt.
We hebben net als voorgaande jaren een groot deel van de wettelijke taken publieke gezondheid door onze GGD laten uitvoeren. Dit omvat Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering op scholen en inspecties kinderopvang.

Het bevorderen van welzijn (welbevinden) van onze inwoners
LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders)
Voor de schoolvoorlichting is het COC (belangenorganisatie voor LHBT) ingezet. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met andere organisaties ter voorbereiding van de stakeholder gesprekken om het draagvlak voor LHBT te vergroten.

Welzijn / Bewonersondersteuning
Het team bewonersondersteuning is geworteld in de Venlose wijken, ondersteunt inwoners en faciliteert de ontwikkeling van gemeenschapsvorming.
In 2016 is de aanpak en samenwerkingsstructuur doorontwikkeld. De procescoördinator heeft zijn taken afgerond. De stadsdeelmanagers nemen inmiddels volledig de inhoudelijke sturing van de bewonersondersteuners voor hun rekening. Het team bewonersondersteuning heeft in 2016 de Venlose methode verder uitgewerkt in een manifest ‘Bewonersondersteuning Venlo’. Hierin staat de Venlose manier van werken centraal met als doel om vanuit de kracht van de verschillen van de verschillende werkers en organisaties te komen tot een eenduidige en gedragen aanpak. De Hogeschool Arnhem – Nijmegen ondersteunt dit proces.

Financiën

Programma 04: Zorg en Welzijn

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

9.013

9.242

103%

229

Lasten

129.901

139.896

108%

-9.995

Saldo baten en lasten

-120.888

-130.654

108%

-9.766

Onttrekkingen aan reserves (baten)

6.350

12.672

200%

6.322

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.715

5.809

123%

-1.094

Saldo verrekening met reserves

1.636

6.863

420%

5.228

Totaal resultaat programma 04

-119.252

-123.790

104%

-4.538