Bedragen x € 1.000

ACTIVA

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

25.850

614

Materiële vaste activa

299.823

296.675

Investeringen met economisch nut waarvoor ter

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.053

12.333

Investeringen met economisch nut

229.498

225.303

Investeringen met maatschappelijk nut

59.272

59.040

Financiële vaste activa

82.695

109.754

Totaal vaste activa

408.368

407.044

Vlottende activa

Voorraden

15.009

14.338

Uitzettingen < 1 jaar

73.996

82.173

Liquide middelen

100

3.100

Overlopende activa

7.791

8.209

Totaal vlottende activa

96.895

107.821

TOTAAL GENERAAL

505.263

514.865

Verliescompensatie Wet Vpb 1969

PM

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

68.753

83.000

Algemene reserves

26.432

25.003

Bestemmingsreserves

51.935

57.650

Gerealiseerd resultaat

-9.614

346

Voorzieningen

32.622

31.186

Vaste schulden > 1 jaar

324.164

332.019

Totaal vaste passiva

425.539

446.205

Vlottende passiva

Vlottende schulden < 1 jaar

64.202

54.887

Overlopende passiva

15.521

13.773

Totaal vlottende passiva

79.723

68.660

TOTAAL GENERAAL

505.263

514.865

Gewaarborgde geldleningen

418.726

447.027

Garantstellingen

0

0