Programma 06

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

3.619

10.452

14.930

143%

4.477

Lasten

7.203

13.746

17.415

127%

-3.669

Saldo baten en lasten

-3.584

-3.294

-2.486

75%

808

Onttrekkingen aan reserves (baten)

350

505

565

112%

60

Toevoegingen aan reserves (lasten)

388

-388

Saldo verrekening met reserves

350

505

177

35%

-328

Totaal resultaat programma 06

-3.234

-2.788

-2.309

83%

480

  • Versterking Kennisinfrastructuur (€ 0,1 miljoen voordelig) en bevorderen toerisme (€ 0,1 miljoen)

Om het geprognosticeerde gemeentebrede nadeel in de FinRap te verminderen zijn activiteiten getemporiseerd hetgeen tot een incidenteel financieel voordeel op de budgetten voor versterking van Kennisinfrastructuur en bevorderen van toerisme leidt van € 0,2 miljoen.

  • Trade Port Noord

Op basis van de liquiditeitsbehoefte van TPN zijn de rentelasten en - opbrengsten van de kredietfaciliteit ca. € 0,2 miljoen lager dan geraamd.

  • Trade Port West

Na een langdurige invorderingsprocedure is in de grex TPW alsnog een exploitatiebijdrage van € 0,3 miljoen ontvangen in de vorm van baatbelasting (plus invorderingsrente).

  • Grondexploitaties

Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Depend.Uni. Maastricht

500

500

500

500

Res.Regionaal werkbedrijf

5

5

5

5

Winst/verliesneming

60

388

-328

60

-388

-328

Programma 06

505

505

565

388

177

60

-388

-328

De grondverkoop aan Holland Casino is alsnog in 2016 gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere toevoeging aan de algemene grondreserve van ca. € 0,3 miljoen.