Programma 08

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

6.599

7.472

7.077

95%

-394

Lasten

16.371

18.254

18.594

102%

-340

Saldo baten en lasten

-9.772

-10.783

-11.517

107%

-735

Onttrekkingen aan reserves (baten)

125

161

161

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.001

3.991

3.991

100%

Saldo verrekening met reserves

-3.876

-3.830

-3.830

100%

Totaal resultaat programma 08

-13.648

-14.612

-15.347

105%

-735

  • Grondexploitaties

Er zijn budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.

  • Overig

Betreft afboeking ad. € 545.000 van een op de balans opgenomen actief voor een inmiddels verwijderde houten brug en parkeerterrein bij voormalige locatie Kop van Weerd. In het verleden is hier ten onrechte niet op afgeschreven.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Kazerne vervroegde afschr

3.991

-3.991

3.991

-3.991

Res. Kwal.imp.binnenstad

36

36

36

36

Res. Cum.afschrijving activa

125

125

125

125

Programma 08

161

3.991

-3.830

161

3.991

-3.830