Programma 05

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

3.153

4.391

4.500

102%

109

Lasten

14.598

15.787

16.326

103%

-538

Saldo baten en lasten

-11.445

-11.396

-11.825

104%

-429

Onttrekkingen aan reserves (baten)

148

148

148

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

148

148

148

100%

Totaal resultaat programma 05

-11.297

-11.248

-11.677

104%

-429

  • Nadeel op huisvesting Primair Onderwijs van € 0,4 miljoen

De afwijking ontstaat met name door een nadeel op de huisvesting van Primair Onderwijs. Oorzaken hiervoor zijn de OZB en een desinvestering. De OZB is hierbij de grootste component en betreft onder andere de Startbaan, de Zuidstroom en de Talentencampus. Conform de onderwijswetgeving vergoed de gemeente de aanslagen OZB die aan de schoolbesturen worden opgelegd.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

148

148

148

148

Programma 05

148

148

148

148

De onttrekking uit de reserve cumulatieve afschrijving activa heeft plaatsgevonden conform begroting en behoeft daardoor geen nadere toelichting.