Programma 03

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

41.816

47.398

47.552

100%

155

Lasten

80.830

86.170

86.494

100%

-324

Saldo baten en lasten

-39.015

-38.772

-38.942

100%

-170

Onttrekkingen aan reserves (baten)

487

613

306

50%

-307

Toevoegingen aan reserves (lasten)

457

557

557

100%

Saldo verrekening met reserves

30

56

-251

-449%

-307

Totaal resultaat programma 03

-38.985

-38.716

-39.193

101%

-476

  • € 2,4 miljoen meer uitgaven aan WAA, dekking vanuit Budgettair Kader Sociaal Domein

De WAA heeft over 2016 een tekort van € 4,3 miljoen. Dit tekort vangt de WAA deels vanuit eigen reserves op, voor het overige deel wordt dit doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Venlo in dit tekort is € 2,4 miljoen.

  • Armoedebeleid / bijzondere bijstand statushouders € 0,4 miljoen nadelig

De kosten bijzondere bijstand lopen jaarlijks op doordat er steeds meer mensen onder bewindvoering komen te staan. De kantonrechter beslist of er een bewind wordt toegekend. In veel gevallen worden de kosten voor bewind via de bijzondere bijstand vergoed (afhankelijk van de financiële situatie van de onder bewindgestelde). De vergoeding voor bewindvoeringskosten zijn een grote post binnen het armoedebeleid.
Aan nieuwe statushouders is in 2016 € 0,4 miljoen uitgekeerd. Dit is voornamelijk bijzondere bijstand voor de inrichting van hun nieuwe woning.

  • Doorbetaling Bonusuitkering WSW 2014 (€ 0,2 miljoen, gedekt vanuit geoormerkte Rijksmiddelen)

Eind 2016 is de Bonusuitkering WSW 2014 ontvangen. Deze bonus ter stimulering van Begeleid Werken komt rechtstreeks toe aan de WAA en is derhalve ook meteen doorbetaald.

  • Inkomensondersteuning € 0,1 miljoen nadelig.

Het budget voor inkomensondersteuning wordt op grond van de verdeelsystematiek van het Rijk objectief bepaald. Volgens het model is het budget toereikend voor 2.975 uitkeringen. In werkelijkheid werden begin 2016 3.257 uitkeringen verstrekt. Vanwege de gunstige ontwikkeling van het bijstandsbestand wordt het verschil tussen het aantal uitkeringen dat we daadwerkelijk verstrekken en het aantal uitkeringen volgens het model kleiner. Landelijk is het aantal bijstandsuitkeringen tot en met het derde kwartaal van 2016 gestegen met 2,11%. In Venlo is het bestand in dezelfde periode gedaald met 0,64%. Deze ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat het tekort kleiner is dan verwacht.
Aan nieuwe statushouders is in 2016 ruim € 700.000 inkomensondersteuning verstrekt. Dit bedrag maakt een onderdeel uit van het totaal bedrag dat is uitgegeven aan inkomensondersteuning. Daarnaast zijn de uitkeringen voor jongeren (voorheen UNI) ten laste gebracht van het product inkomensondersteuning. In het verleden werd een deel van de kosten van UNI-uitkeringen (rechtmatig) ten laste gebracht van het re-integratiebudget. Desondanks is het tekort kleiner dan verwacht en kleiner dan in 2015.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Arbeidsmarktbel.regio

261

100

161

92

100

-8

-169

-169

Res. Decentralisaties

97

97

97

97

Res.Regionaal werkbedrijf

352

457

-105

117

457

-340

-235

-235

Programma 03

613

557

56

306

557

-251

-307

-307