Derde geldstromen

Onderdeel van onze financiering is ook het gebruik maken van derde geldstromen op nationaal en internationaal niveau. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen over het jaar 2016.

In 2016 is veel energie gestoken in de stedelijke agenda van de provincie Limburg en daarnaast is ook een start gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden rondom de sociale agenda van de provincie Limburg. Dit laatste zal z’n beslag moeten krijgen in 2017. Andere relevante ontwikkelingen in 2016 zijn de vaststelling en afwikkeling van enkele grote meerjarige subsidietrajecten Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast zijn in 2016 ook enkele nieuwe ESF aanvragen gedaan. Samen met de regio gemeenten en stakeholders is in het voorjaar 2016 ook hard gewerkt aan een Europese subsidie aanvraag rondom vluchtelingen. Helaas heeft dit niet geleid tot een positieve beschikking uit Europees programma maar heeft dit wel opgeleverd dat de provincie Limburg enkele onderdelen uit de aanvraag subsidieert in Noord Limburg.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de subsidiestromen van de gemeente Venlo verdeeld naar Fase. De eerste groep heeft betrekking op middelen die zijn aangevraagd maar waarvoor nog geen toekenningsbeschikking is ontvangen. De tweede groep heeft betrekking op aanvragen in 2016 waarvoor inmiddels ook een toekenningsbeschikking is ontvangen. De derde groep heeft betrekking op subsidies die in 2016 zijn vastgesteld (de aanvraag en verantwoording kunnen ook uit eerdere jaarschijven komen). De grootste geldstroom heeft betrekking op trajecten die nog in uitvoering zijn of waarvan de vaststelling nog moet plaatsvinden. De laatste groep (afgewezen) heeft betrekking op afgewezen subsidie aanvragen (hiervan is 4,1 mln de eerder genoemde aanvraag voor vluchtelingen)

Subsidies jaarschijf 2016

Status

Bedrag

Aangevraagd, nog niet toegekend

€ 13.409.083

Aangevraagd en toegekend in 2016

€ 468.737

Aangevraagd, toegekend, verantwoord en vastgesteld in 2016

€ 1.900.907

Lopende trajecten (ook uit vorige jaren) waarvan de uitvoering en/of afrekening nog moet plaatsvinden maar wel een toekenningsbeschikking is ontvangen

€ 21.876.483

Afgewezen

€ 4.514.000

Totaal

€ 42.169.210

In onderstaande tabel zijn de bovenstaande subsidiebedragen verdeeld naar subsidieverstrekker. Hierbij valt op dat veel subsidies worden aangevraagd bij de provincie. Ten aanzien van de Europese middelen dient te worden opgemerkt dat hierin ook de Europese Sociaal Fonds middelen zijn meegenomen die via het Rijk worden aangevraagd.

Verdeling naar subsidieverstrekker

Bron

Aandeel

Provinciale subsidiemiddelen

69%

Nationale subsidiemiddelen

5%

Europese subsidiemiddelen

26%