Programma 01

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

6.342

6.012

5.438

90%

-574

Lasten

18.392

17.902

17.764

99%

138

Saldo baten en lasten

-12.050

-11.890

-12.326

104%

-436

Onttrekkingen aan reserves (baten)

97

32

33%

-65

Toevoegingen aan reserves (lasten)

100

-100

Saldo verrekening met reserves

97

-67

-70%

-164

Totaal resultaat programma 01

-12.050

-11.793

-12.394

105%

-601

  • Voorziening wethouderspensioenen

Op basis van actuariële berekeningen is ca. € 0,8 miljoen toegevoegd aan de voorziening pensioenkosten wethouders.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Regionaal werkbedrijf

32

32

32

32

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

65

65

100

-100

-65

-100

-164

Programma 01

97

97

32

100

-67

-65

-100

-164

Het voordelig saldo op het product "werken voor derden" wordt conform raadsbesluit voor zover het de gemeente Venray betreft toegevoegd aan de reserve Regionale Samenwerkingsverbanden.