Optimalisatie renteresultaten

Rentevisie
De gemeente Venlo baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden opgesteld door enkele grote banken. Daarnaast wordt de renteontwikkeling gevolgd via landelijke media zoals websites van enkele banken en wekelijkse rentenotitie’s van financiële dienstverleners. Eind 2016 sloot de 10-jaars staatsrente op 0,35% en de 3-maands Euribor op -0,319%. Bij besluiten over financieringen worden de actuele verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de rente betrokken.

Financieringspositie

De navolgende verkorte balans 2016 presenteert de besteding van de gemeentelijke financieringsmiddelen.

Bedragen x € 1.000

Verkorte balans 2016

Activa

31-12-2016

Passiva

31-12-2016

Vaste activa

Interne financieringsmiddelen

Immateriële vaste activa

25.850

Reserves

68.753

Materiële vaste activa

299.823

Voorzieningen

32.622

Financiële vaste activa

82.695

Vlottende activa

Externe financieringsmiddelen

Voorraden*

13.695

Vaste schulden > 1 jaar

324.164

Overige vlottende activa

83.200

Vlottende passiva

79.724

505.263

505.263

* in de verkorte balans onder de rubriek “voorraden” vermelde waarde betreft enkel de voorraad grondexploitaties. Deze tellen namelijk mee voor de financiering. Dit bedrag wijkt met ca. € 1,3 miljoen af van de rubriek voorraden op de totale balans. Dit bedrag is op de verkorte balans onder de rubriek overige vlottende activa geplaatst.

Aan de activa zijde worden de bezittingen weergegeven. Deze bestaan voornamelijk uit materiële vaste activa, zoals gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken en financiële vaste activa, zoals deelnemingen en leningen aan woningbouwcorporaties en deelnemingen. De voorraden (bouwgrond) en het onderhanden werk maken onderdeel uit van de vlottende activa.

Aan de passiva zijde wordt weergegeven hoe deze bezittingen zijn gefinancierd. Bij de financiering wordt onderscheid gemaakt in interne financieringsmiddelen (de reserves en voorzieningen) en externe financieringsmiddelen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de langlopende geldleningen. Het restantbedrag van alle opgenomen geldleningen bedraagt eind 2016 € 324 miljoen (de aflossingen 2017 ad € 8,2 miljoen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden). Hiervan is een bedrag ad € 12,7 miljoen onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan de woningcorporaties (exclusief aflossingen 2017).