Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2016

Baten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

35

02 Openbare orde en Veiligheid

73

03 Participatie & werkgelegenheid

903

04 Zorg en Welzijn

820

05 Onderwijs en Jeugd

06 Economie en Toerisme

428

07 Sport- en Cultuurbevordering

80

08 Ontwikkeling Centrumstad

09 Verkeer en Bereikbaarheid

-8

10 Wonen en Leefomgeving

803

11 Beheer openbare ruimte

163

12 Algemene middelen

8.241

Totaal Baten

11.540

Onttrekking reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

32

03 Participatie & werkgelegenheid

306

04 Zorg en Welzijn

12.560

06 Economie en Toerisme

565

08 Ontwikkeling Centrumstad

36

10 Wonen en Leefomgeving

7.933

12 Algemene middelen

1.851

Totaal Onttrekking reserves

23.283

Totaal Incidentele baten

34.823

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2016

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

979

02 Openbare orde en Veiligheid

210

03 Participatie & werkgelegenheid

1.336

04 Zorg en Welzijn

4.959

05 Onderwijs en Jeugd

437

06 Economie en Toerisme

1.077

07 Sport- en Cultuurbevordering

678

08 Ontwikkeling Centrumstad

1.331

09 Verkeer en Bereikbaarheid

1.162

10 Wonen en Leefomgeving

3.552

11 Beheer openbare ruimte

757

12 Algemene middelen

8.469

Totaal Lasten

24.947

Storting reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

100

03 Participatie & werkgelegenheid

557

04 Zorg en Welzijn

5.809

06 Economie en Toerisme

388

10 Wonen en Leefomgeving

4.631

12 Algemene middelen

4.160

Totaal Storting reserves

15.645

Totaal incidentele lasten

40.592

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-5.770

Structurele reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2016

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

1.108

Reserve Bodemkwaliteit

844

808

Reserve Geluidkwaliteit

134

Reserve Kazernekwartier vervoegde afschrijving maatsch.nut

3.991

Reserve Cultuurfonds

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

224

Reserves Afschrijving activa

504

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

1.136

Egalisatiereserve Openbare verlichting

131

Totaal structurele baten en lasten

5.943

2.938