Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In deze jaarrekening zijn voor het eerst zowel de risico's van de Algemene Dienst als de risico's van het Grondbedrijf afzonderlijk opgenomen.

Een toelichting op de risico's van de Algemene Dienst is te vinden in bijlage XI. Een algemene toelichting op de risico's van het Grondbedrijf is hier beneden opgenomen. Daarnaast is het risico BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hier beneden nog afzonderlijk toegelicht.

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
In december 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de vervlechting van de 5 entiteiten in het Greenport-gebied (Klavertje 4, Trade Port Noord, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren). Deze vervlechting leidt, vanwege meer voorzichtige en realistische uitgangspunten, tot een verlaging van de risico’s die we als gemeente Venlo lopen. In de jaarrekening 2015 werd een beslag van € 2,3 miljoen gelegd op de weerstandscapaciteit van de gemeente Venlo. Dit is nu verlaagd naar € 420.000.

Algemene toelichting op de risico`s binnen het grondbedrijf
Risico`s van het Grondbedrijf kunnen zowel betrekking hebben op projecten met een grondexploitatie (a) als op voorraadposities gronden en opstallen (b).

a. Grondexploitaties
Risico's m.b.t. grondexploitaties kunnen optreden bij zowel bedrijventerreinen en woningbouw als bij gemengde functies. Risico's hebben betrekking op het niet realiseren van de geprognosticeerde verkoopprijzen danwel vertraging of afstel van gronduitgifte.
Andere risico's betreffen overschrijding van plan- en rentekosten, onverwachte (hogere) kosten voor bodemsanering, archeologie en explosievenruiming. Ook het binnenhalen en verantwoorden van subsidies kan risico's met zich brengen. Bovendien kan door veranderende marktomstandigheden het programma aangepast moeten worden. Ook dit kan (financiële) gevolgen hebben.

b. Voorraden gronden en opstallen
Dit zijn gronden of opstallen die (nog) niet voor een nieuwe ontwikkeling in aanmerking komen. Deze eigendommen maken dus geen onderdeel uit van een grondexploitatie.
Risico's kunnen betrekking hebben op (verplichte) afwaardering van de boekwaarde vanwege een lagere marktwaarde. Een ander risico betreft het niet volledig realiseren van de beoogde verkoopprijs. Een (beperkt) risico vormt overschrijding van de sloopkosten.

Risico 32 Algemeen
Dit risico betreft het vraagstuk omtrent administratie- en beheerkosten in de projecten. De kans bestaat dat hier in de toekomst anders mee wordt omgegaan, m.a.w. dat deze kosten niet meer aan projecten worden toegerekend.

Om de kans te beperken dat zich een risico voordoet, zijn voor alle risico's beheersmaatregelen opgesteld. Deze beheersmaatregelen worden ingezet zodra een - financieel - risico zich dreigt voor te doen.
Dit proces wordt continu door het Grondbedrijf in samenwerking met de projectorganisatie gemonitord.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Te zien is dat 9 risico's zich in de rode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een middel tot hoge impact.