Gewaarborgde geldleningen

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2016

Bedrag van de

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2016 (Totaal 2+3-4)

in de loop van

het dienstjaar

te waarbor-

gen / gewaar-

borgde geld-

leningen

1

2

3

4

5

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

12.588

8.755

1.877

996

9.636

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

OLO (borging direct bij WSW)

399.920

379.609

20.000

23.620

375.989

RPF (vrijwaringsleningen)

34.519

22.014

1.217

20.797

Hypothecaire geldleningen (NHG)

PM *

15.436

396

3.528

12.304

TOTAAL GENERAAL

447.027

425.814

22.273

29.361

418.726

Het bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom hypothecaire geldleningen is niet bekend; derhalve is ervoor gekozen om hier PM in te vullen.