Programma 09

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

8.529

8.241

6.367

77%

-1.874

Lasten

7.353

6.984

7.326

105%

-342

Saldo baten en lasten

1.176

1.257

-959

-76%

-2.217

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

51

0%

51

Saldo verrekening met reserves

-51

0%

51

Totaal resultaat programma 09

1.176

1.206

-959

-80%

-2.165

  • Parkeervoorzieningen (€ 2,3 miljoen nadelig)

De opbrengsten en de kosten van het parkeren zijn in 2016 anders verlopen dan verwacht. Door de sluiting van 2 parkeergarages, de aanleg van extra straatparkeerplaatsen en opening van parkeergarage Maaswaard hebben voor een flinke verschuiving gezorgd. Door de sluiting van de parkeergarages is een deel van de bezoekers naar de Maasboulevard uitgeweken en deels verplaatst naar straatparkeerplaatsen. In de Finrap hebben we u reeds geïnformeerd over de aanstaande verschuiving in opbrengsten en kosten en is de prognose bijgesteld met € 2,8 miljoen nadelig. Gedurende het jaar is scherp gestuurd op zo goed mogelijk faciliteren van de bezoekers van onze stad. Gastvrijheid stond hoog op de agenda. Er is minder streng gehandhaafd en er zijn extra maatregelen ingezet zoals verkeersregelaars en gratis pendelbussen. Er zijn zoals verwacht minder opbrengsten in parkeergarages en handhaving en meer opbrengsten voor straatparkeren. Voor de reguliere kosten zijn er minder kosten gemaakt, maar daar tegenover staat dat er meer kosten zijn gemaakt voor alle tijdelijke maatregelen, zoals de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen. Maar ook zijn er extra kosten gemaakt specialistische inhuur, voor het onderzoeken van de bouwkundige staat van de parkeergarages en voor de marktconsultatie voor het vervreemden van het parkeervastgoed. In totaal is er voor parkeervoorzieningen een resultaat van € 0,5 miljoen minder nadelig ten opzichte van de prognose FinRap 2016. Dit komt met name door een positief resultaat op straatparkeren.

  • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid stad en regio (€ 0,2 miljoen voordelig)

In 2016 was er sprake van een onderuitputting van de kapitaallasten als gevolg van vertraging in de uitvoering van de Multimodale Ontwikkeling (Railterminal en Uitbreiding Industriehaven). Daarnaast heeft het temporiseren van activiteiten naar aanleiding van het gemeentebrede geprognosticeerde tekort bij FinRap 2016 geleid tot een voordeel op dit product.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Egal.res.Fonds.havengelden

51

-51

51

51

Programma 09

51

-51

51

51

De onttrekking aan de reserve MFA Arcen en Velden is gerealiseerd conform begroting en behoeft hierdoor geen nadere toelichting.
Bij FinRap 2015 werd verwacht dat de meevallers in havengelden ongeveer € 80.000 zouden bedragen en hierdoor worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden. Per jaareinde is gebleken dat deze meevallers zich niet hebben voorgedaan waardoor een toevoeging aan de reserve niet aan de orde is.